Klerkizm – reaktywacjaAbstrakt

The review of The Clerkishness Reloaded is devoted to two literary criticism books by Dariusz Nowacki. His two publications: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010) and Ukosem. Szkice o prozie are – according to the author – examples of writing entering the “clerkish critique” tradition. In Nowacki’s critical discourse, it is noticeable that the author distances himself from thematically and politically oriented discourses of popular criticism, present in mainstream media, but also from domineering languages of academic literary writing, based on fashionable philosophical or anthropological theories. Nowacki delineates the field of autonomic reading, the possibility of which is usually questioned on the basis of reading theory. The author of the review also emphasizes the stylistic specificity of Nowacki’s writing, pointing to a vital role of irony in designating the critic’s sphere of intellectual independence, as well as the particularly underlined expressiveness of analyses presented in the books in question. The latter make Nowacki’s writings original and important in the environment of contemporary literary life.


Demirski P. 2007. „Teatr dramatopisarzy”. Krytyka Polityczna 13.

Mizerkiewicz Tomasz. 2013. Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Kraków: Universitas.

Nowacki Dariusz. 1999. Zawód: czytelnik. Kraków: Znak.

Nowacki Dariusz. 2004. Wielkie wczoraj. Kraków: Zielona Sowa.

Szymutko Stefan. 2013. Po co literatura jeszcze jest? Na motywach książek Janusza Sławińskiego „Przypadki poezji” i „Miejsce interpretacji”. W Po co literatura jeszcze jest. Pisma rozproszone, Stefan Szymutko, red. Grzegorz Olszański, Mariusz Jochemczyk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Uniłowski Krzysztof. 2006. „Anna In na straganach świata”. FA-art 4: 14-21.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


RusinekW. (2014). Klerkizm – reaktywacja. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 269-282. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3353

Wojciech Rusinek 
Katowice  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).