Korzenie albo słodko-gorzkie przyprawy „nowego regionalizmu”Abstrakt

The review is an evaluation of a post-conference tome Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, edited by Małgorzata Mikołajczak and Elżbieta Rybicka. The author focuses on theoretical propositions included in the book, situating them in the context of a topographical shift and a revival of interest in regional literature, which cannot be reduced to notions of “small homeland” or “spice literature”. She discusses strategies and interpretations presented in the articles, chiefly devoted to literature on cross-border areas: Western Lands, Podlasie, and Upper Silesia. In the review, the author agrees with the point on the importance of discovering non-canonical literature and the potential of critical “peripheral” writing, but doubts are also expressed, since the status of the new regionalism is in itself problematic.


Ciechocińska M. 1994. Regionalizm na obszarach pogranicznych. W: Regionalizm Polski u progu XXI wieku, red. Stefan Bednarek, 42-52. Ciechanów.

Rybicka Elżbieta. 2012. Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. W Kulturowa teoria literatury. T. 2: Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, 311-343. Kraków: Universitas.

Szyfer A. 2010. Tożsamość w warunkach pograniczy. W Regionalizm, kultura i oświata regionalna, red. Bogdan Cimała, Jolanta Kwiatek. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


SzkaradnikK. (2014). Korzenie albo słodko-gorzkie przyprawy „nowego regionalizmu”. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 283-291. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3354

Katarzyna Szkaradnik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).