Subwersja dziewictwa w filozofii Luce Irigaray

Agata Araszkiewicz
https://orcid.org/0000-0003-1769-2595

Abstrakt

Symbolically subversive facet of the virginity motif in Luce Irigaray’s philosophy is the major focus of the presented text. It commences by citing a thesis
by Claude Lévi-Strauss speaking of the patriarchal social structure, which exercises heteronormative sexuality and reproduction control, being based upon the principle of the exchange of women. What the said subjugation of women and turning them into means of exchange by masculine subjects entails, is repression of feminine subjectivity, corporeality, sexuality, masculine dominance becoming paramount, and the coercion of heterosexual male substitution, that is, transformation of women into replaceable entities. Irigaray calls this phenomenon “the women market” – the principle of patriarchal culture which establishes their prices based on their structural position in circulation. The virgin – an obvious sign of transaction taking place between men – is utilized
by Irigaray as a basis for a new project of female autonomy which, in turn, instigates entirely new order of the corporeal, drives and desires, designed for symmetricity closeness, and relationality. Juxtaposing this project with a category of “self-excitability,” which sees feminine subjectivity as immanently causative, lead us to a redefinition of the traditional pattern of sexuate/sexual difference founded on hierarchy and repression, aimed at the ethics of sexual/sexuate difference and their inclusive openness to newly-defined, variegated, and manifold subjectivities.


Słowa kluczowe

virginity; virgin; the exchange of women; the women market

Araszkiewicz Agata, 2001: Poza zakazem kazirodztwa. W: Lektury inności. Antologia. Red. Mieczysław Dąbrowski, Robert Pruszczyński. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.

Araszkiewicz Agata, 2007: Czarny ląd czarnego kontynentu. Relacja matka – córka w ujęciu Luce Irigaray. W: Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. [Red. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Irigaray Luce, 1977: Ce sexe qui n’en est pas un. Paris: Editions de Minuit.

Irigaray Luce, 1987: Sexes et parentés. Paris: Editions de Minuit.

Irigaray Luce, 1989: Le Temps de la différence. Pour une révolution pacifique. Paris: Libraire Générale française, Livre de poche.

Irigaray Luce, 1991: The Necessity for Sexuate Rights. In: The Irigaray Reader. Ed. Margaret Whitford. Oxford–Cambridge: Blackwell Publishers.

Irigaray Luce, 1992: J’aime à toi. Esquisse d’une félicité dans l’Histoire. Paris: Grasset.

Irigaray Luce, 1996: Introduction. In: Le souffle des femmes. Luce Irigaray présente des credos au féminine. Ed. Luce Irigaray. Paris: Action Cathol.Gen.Femine.

Irigaray Luce, 2003: Rynek kobiet. Przeł. Agata Araszkiewicz. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1 (3).

Irigaray Luce, 2004: The Redemption of Women. In: Eadem: Key Writings. Ed. Luce Irigaray. London–New York: Continuum.

Kerényi Karl, 2004: Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki. Przeł. Ireneusz Kania. Kraków: Homini.

Lévi-Strauss Claude, 1970: Antropologia strukturalna. Wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski. Przeł. oraz Słownik Pojęć Antropologii Strukturalnej oprac. Krzysztof Pomian. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szopa Katarzyna, 2018: Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo.

Whitford Margaret, 1991: Luce Irigaray: Philosophy in the Feminine. London–New York: Routledge.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


AraszkiewiczA. (2019). Subwersja dziewictwa w filozofii Luce Irigaray. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 35-48. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.03

Agata Araszkiewicz  agata.araszkiewicz@yahoo.com
umr legs cnrs / upl paris 8 / paris nanterre  Francja
https://orcid.org/0000-0003-1769-2595
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).