Praca różnicy płciowej Wokół związków myśli Luce Irigaray z włoskimi ruchami feministycznymi

Katarzyna Szopa
https://orcid.org/0000-0002-5880-092X

Abstrakt

This article’s aim is an attempt at discussing the notion of reproductive work/labour pondered over by female representatives of Italian autonomism and also
eminent in Luce Irigaray’s philosophy. By pointing to the said relationship between Irigaray’s thought and Italian feminist movements, the author indicates the missing link in feminist historiography, referring feminist thought back to the origins of Marxist philosophy. Following the trail of thought of both the feminist female theoreticians and Luce Irigaray, the author proves that through regaining the significance of reproductive work/labour playing crucial role in patriarchal-capitalist economy, it is actually possible to redefine the gender distribution of labour/work based on exploitation of women in economic, social, political, and cultural dimension. Putting sexuate difference to the eponymous work would, therefore, involve intertwining those two programmes: Irigaray’s philosophy and Italian autonomism, accompanied by a political programme per se, which would transform social relations between men and women,
thereby creating new worlds and new relations. 


Słowa kluczowe

sexuate difference; reproductive work; feminism; autonomism

Battersby Christine, 1998: The Phenomenal Woman. Feminist Metaphysics and the Patterns of Identity. Cambridge: Polity Press.

Brophy Enda, 2008: Introduction. In: Giovanna Dalla Costa: The Work of Love: Unpaid Housework, Poverty and Sexual Violence at the Dawn of the 21st Century. New York: Autonomedia.

Cleaver Harry, 2011: Polityczne czytanie Kapitału. [Przeł. Iwo Czyż]. Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trójka”.

Cuninghame Patric, 2010: Włoski feminizm, operaismo i autonomia

w latach 70. Walka przeciwko nieopłaconej pracy reprodukcyjnej i przemocy. „Przegląd Anarchistyczny”, nr 11.

Daley Linda, 2012: Luce Irigaray’s Sexuate Economy. „Feminist Theory”, vol. 1 (13).

Dalla Costa Giovanna, 2008: The Work of Love: Unpaid Housework, Poverty and Sexual Violence at the Dawn of the 21st Century. New York: Autonomedia.

Dalla Costa Mariarosa, James Selma, 1975: The Power of Women and the Subversion of the Community. Bristol: The Falling Wall Press.

Del Re Alisa, 1996: Women and Welfare: Where is Jocasta? In: Radical

Thought in Italy: a Potential Politics. Eds. Paolo Virno, Michael Hardt. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Del Re Alisa, 2014: Produkcja/reprodukcja. Przeł. Sławomir Królak.

W: Marks. Nowe perspektywy. Red. Krystian Szadkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Federici Silvia, 1975: Wages against Housework. Bristol: Falling Wall Press.

Federici Silvia, 2017: Kapitał a płeć. Przeł. Jakub Krzeski, Anna Piekarska. „Praktyka Teoretyczna”, nr 3 (25).

Irigaray Luce, 1992: Women–Mothers, the Silent Substratum of the Social Order. In: The Irigaray Reader. Ed. Margaret Whitford. Cambridge: Blackwell Publishers.

Irigaray Luce, 1993a: Je, tu, nous. Towards a Culture of Difference. Trans. Alison Martin. New York–London: Routledge.

Irigaray Luce, 1993b: Sexes and Genealogies. Trans. Gillian C. Gill. New York: Columbia University Press.

Irigaray Luce, 1994: Thinking the Difference: For a Peaceful Revolution. Trans. Karin Montin. London: The Athlone Press.

Irigaray Luce, 2010: Ta płeć (jedną) płcią niebędąca. Przeł. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Irigaray Luce, 2017: To Be Born: Genesis of a New Human Being. London: Palgrave McMillan.

Rowbotham Sheila, 2014: Women, Resistance and Revolution: a History of Women and Revolution in the Modern World. London–New York: Verso.

Serkowska Hanna, 2002: Wokół recepcji „Ciało-w-ciało” Luce Irigaray we Włoszech. „Teksty Drugie”, nr 5.

Shukaitis Stevphen, 2010: Nikt nie wie, co może zbuntowane ciało. „Przegląd Anarchistyczny”. 28.08.2010. [Online:] http://www.przeglad-anarchistyczny.org/artykuly/23-reprodukcja-zycia-codziennego/226-nikt-nie-wie-co-moze-zbuntowane-cialo [29.03.2019].

Szopa Katarzyna, 2018: Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo.

Toupin Louise, 2018: Wages for Housework: A History of an International Feminist Movement, 1972–77. Trans. Käthe Roth. Vancouver–Toronto: Pluto Press and UBC Press.

Weinbaum Alis Eve, 1994: Marx, Irigaray, and the Politics of Reproduction. „Differences: a Journal of Feminist Cultural Studies”, vol. 6.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


SzopaK. (2019). Praca różnicy płciowej Wokół związków myśli Luce Irigaray z włoskimi ruchami feministycznymi. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 49-67. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.04

Katarzyna Szopa  katarzyna.szopa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5880-092X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).