Feminizm postoperaistyczny i filozofia Luce Irigaray – próba uzgodnienia stanowisk

Dawid Kujawa
https://orcid.org/0000-0001-8124-7301

Abstrakt

In the present article the author endeavours to compare the main assumptions of Italian post-operaist feminism (mostly those related to the Wages for Housework campaign) with Luce Irigaray’s sexuate difference philosophy. Assuming as a departure point the notion of labour force reproduction, the author tries to prove the synergic potential sustaining between the two mentioned perspectives – the most noteworthy convergence between them is the eventually shared ontological horizon stemming from Marx’s perspective on communism as “the real movement which abolishes the present state of things.”


Słowa kluczowe

post-operaism; sexuate difference; Luce Irigaray; Wages for Housework; reproduction

Araszkiewicz Agata, 2003: Poza zakazem kazirodztwa. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1.

Cleaver Harry, 2011: Polityczne czytanie „Kapitału”. [Przeł. Iwo Czyż]. Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”.

Cuninghame Patric, 2010: Włoski operaismo i autonomia lat 70. Walka przeciwko nieopłacanej pracy reprodukcyjnej i przemocy. „Przegląd Anarchistyczny”, nr 11 (wiosna/lato).

Dalla Costa Mariarosa, James Selma, 1975: The Power of Women and the Subversion of the Community. London: Butler and Tanner Ltd.

De Angelis Massimo, 2017: Omnia sunt Communia. On the Commons and the Transformation to Postcapitalism. London: Zed Books.

Federici Silvia, 2017: „Kapitał” a płeć. Przeł. Jakub Krzeski, Anna Piekarska. „Praktyka Teoretyczna”, nr 3.

Federici Silvia, Austin Arlen, eds., 2018: Wages for Housework: The New York Committee 1972–1979. History, Theory, Documents. 2nd ed. New York: Autonomedia.

Fortunati Leopoldina, 1995: Arcane of Reproduction: Housework, Prostitution, Labour and Capital. Trans. Hilary Creek. New York: Autonomedia.

Graeber David, 2014: Czas na rewoltę klas opiekuńczych? Rozmowę przeprowadził Thomas Frank. Przeł. Łukasz Moll. „Praktyka Teoretyczna”. [Online:]

Irigaray Luce, 1993a: The Fecundity of the Caress. In: Eadem: An Ethics of Sexual Difference. Trans. Carolyn Burke, Gillian C. Gill. Ithaca, New York: The Athlone Press.

Irigaray Luce, 1993b: Sexes and Genealogies. Trans. Gillian C. Gill. New York: Columbia University Press.

Irigaray Luce, 2000: Ciało w ciało z matką. Przeł. Agata Araszkiewicz. Kraków: Wydawnictwo eFKa.

Irigaray Luce, 2010a: Rynek kobiet. W: Eadem: Ta płeć ( jedną) płcią niebędąca. Przeł. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Irigaray Luce, 2010b: Towary między sobą. W: Eadem: Ta płeć ( jedną) płcią niebędąca. Przeł. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Irigaray Luce, 2010c: Władza dyskursu. Podporządkowanie kobiecości. W: Eadem: Ta płeć ( jedną) płcią niebędąca. Przeł. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marks Karol, 1951: Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. T. 1: Ksiega II: Proces wytwarzania kapitału. [Red. Paweł Hoffman, Bronisław Minc, Edward Lipiński]. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Marks Karol, 1955: Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. T. 2: Księga II: Proces cyrkulacji kapitału. [Tłum. Julian Maliniak. Red. Ozjasz Szechter, Eugenia Wolicka]. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Marks Karol, Engels Fryderyk, 1961: Ideologia niemiecka. W: Iidem: Dzieła. T. 3. Przeł. Jerzy Dewitz et al. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Marks Karol, Engels Fryderyk, 2007: Manifest Partii Komunistycznej. Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski). Warszawa. [Online:]

Martin Alison, 2004: European Initiative: Irigaray, Marx, and Citizenship. „Hypatia”, vol. 19, no. 3.

Morini Cristina, Fumagalli Angela, 2011: Life Put to Work: Towardsa Life Theory of Value. Trans. Emanuele Leonardi. [Online:]

Szopa Katarzyna, 2018: Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo.

Weeks Kathi, 2011: The Problem with Work. Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. Durham–London: Duke University Press.

Wright Steve, 2002: Storming Heaven. Class composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London–Sterling: Pluto Press.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


KujawaD. (2019). Feminizm postoperaistyczny i filozofia Luce Irigaray – próba uzgodnienia stanowisk. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 69-80. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.05

Dawid Kujawa  dawid.kujawa@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8124-7301
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).