Niemożliwe „stawanie-się-mężczyzną” Ovidiu Anemţoaicei O propunere de corpo-etică feministă Masculinităţi și filosofia diferenţei sexuale

Tomasz Krupa
https://orcid.org/0000-0003-3200-6290

Abstrakt

In this contribution, the author attempts to critically discuss main issues referred to by Ovidiu Anemţoaicei in his book Male Bodies and Sexual Difference.
A Proposal for a Feminist Corporeo-Ethics (published in Romanian, 2017). Anemţoaicei’s is a new take on relations between male bodies, men, and masculinity that endeavours to implement, in the field of men’s studies, the notion of sexual difference as understood in Luce Irigaray’s thought. His readings of Irigaray’s works lead Anemţoaicei to a postDeleuzian interpretation of the concept of “becoming-man,” which allows him to outline a framework of newly-defined masculinity, a non-hegemonic ethical stance on female and male corporeality.


Słowa kluczowe

masculinity; female and male in-corporation; sexual difference; Luce Irigaray; becoming-man

Anemţoaicei Ovidiu, 2014: Masculinities, Male Bodies and Sexual Difference: A Sketch for an Impossible „Becoming-Man”. Budapest: Department of Gender Studies, Central European University.

Anemţoaicei Ovidiu, 2017: O propunere de corpo-etică feministă. Masculinități și filosofia diferenței sexuale. București: Tracus Arte.

Anemţoaicei Ovidiu, 2018: Male Bodies and Sexual Difference. A Proposal for a Feminist Corporeo-Ethics. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.

Braidotti Rosi, 2009: Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Przeł. Aleksandra Derra. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Deleuze Gilles, Guattari Félix, 2015: Tysiąc Plateau. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Flannigan Saint-Aubin Arthur, 1994: The Male Body and Literary Metaphors for Masculinity. In: Theorizing Masculinities. Eds. Harry Brod, Michael Kaufman. London: Sage.

Irigaray Luce, 1996: I Love to You: Sketch for a Felicity Within History. Trans. Alison Martin. London–New York: Routledge.

Irigaray Luce, 2016: Niewykluczone, że pielęgnowanie dotyku wciąż może nas ocalić. Przeł. Katarzyna Szopa. „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 2.

Kłosińska Krystyna, 2010: Zwrot analny. W: Eadem: Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szopa Katarzyna, 2016: „Ekonomia łożyska”, czyli Luce Irigaray filozofia spotkania. W: Kobieta, literatura, medycyna. Red. Arleta Galant,

Agata Zawiszewska. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szopa Katarzyna, 2018: Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


KrupaT. (2019). Niemożliwe „stawanie-się-mężczyzną” Ovidiu Anemţoaicei O propunere de corpo-etică feministă Masculinităţi și filosofia diferenţei sexuale. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 91-100. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.07

Tomasz Krupa  tak.krupa@gmail.com
Institut National des Langues et Civilisations Orientales: Paris, Île-de-France, FR  Francja
https://orcid.org/0000-0003-3200-6290
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).