Mimetyzm, parler-femme i mówienie prawdy: kobiece wypowiedzi konfesyjne w perspektywie myśli Luce Irigaray

Joanna Bednarek
https://orcid.org/0000-0003-3403-6629

Abstrakt

This article’s aim is to show, as exemplified by fiction and activism, that the concept of mimeticism appearing in Luce Irigaray’s early works may prove to become instrumental in overcoming difficulties associated with giving witness or uttering a confession. Though ostensibly they are uttered to “tell the truth,” or to produce the authenticity effect, thanks to Irigaray’s optics, we may gauge their efficacy under present circumstances by deconstructing their alleged veracity and the credibility of the witness-giver.


Słowa kluczowe

Luce Irigaray; witness; confessionality; truth telling

Basiuk Tomasz, 2012: Coming out a queer: kontekst amerykański, kontekst polski. W: Strategie queer. Od teorii do praktyki. Red. Monika Kłosowska, Mariusz Drozdowski, Agata Stasińska. Warszawa: Difin.

Beard Mary, 2018: Kobiety i władza: manifest. Przeł. Ewa Hornowska. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Beauvoir Simone de, 2014: Druga płeć. Przeł. Gabriela Mycielska, Maria Leśniewska. Wstęp do pol. wyd. Magdalena Środa. Wyd. 3. Warszawa: Czarna Owca.

Butler Judith, 2008: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. Karolina Krasuska. Wstęp Olga Tokarczuk. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Clark Annie E., Pino Andrea L., 2016: We Believe You: Survivors of Campus Sexual Assault Speak Out. New York: Henry Holt and Company.

Czeczot Katarzyna, 2016: Ofelizm: romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo.

Doyle Sady, 2016: Trainwreck: The Women We Love to Hate, Mock, and Fear... and Why. New York: Melville House Publishing.

Foucault Michel, 2012: Hermeneutyka podmiotu. Przeł. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault Michel, 2018: Rządzenie żywymi. Przeł. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frost Amber A’Lee, 2016: Confession Booth. The Trouble with the Trauma Industry. „The Baffler”, no. 1. [Online:]

Gay Roxane, 2014: Bad Feminist. New York: Harper Perennial.

Gay Roxane, 2018a: Histeryczki. Przeł. Dorota Konowrocka-Sawa. Warszawa: Wydawnictwo Poradnia K.

Gay Roxane, 2018b: Not That Bad: Dispatches from Rape Culture. New York: Harper Perennial.

Gilmore Leigh, 2016: Tainted Witness. Why We Doubt What Women Say About Their Lives. New York: Columbia University Press.

Huffer Lynne, 2013: Are the Lips a Grave? New York: Columbia University Press.

Hustvedt Siri, 2017: Świat w płomieniach. Przeł. Jerzy Kozłowski. Warszawa: W.A.B.

Irigaray Luce, 1985: Speculum of the Other Woman. Trans. Gillian C. Gill. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Irigaray Luce, 2010: Ta płeć ( jedną) płcią niebędąca. Przeł. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kosińska Kinga, 2015: Brudny róż. Zapiski z życia, którego nie było. Warszawa: Wydawnictwo Nisza.

Kozel Susan, 1996: The Diabolical Strategy of Mimesis: Luce Irigaray’s Reading of Maurice Merleau-Ponty. „Hypatia”, vol. 11, no. 3.

Manne Kate, 2018: Down Girl. The Logic of Misogyny. New York: Oxford University Press.

McWhorter Ladelle, 1999: Bodies and Pleasures. Foucault and the Politics of Sexual Normalization. Bloomington: Indiana University Press.

Nelson Deborah, 2017: Tough Enough. Arbus, Arendt, Didion, McCarthy, Sontag, Weil. Chicago: University of Chicago Press.

Preciado Paul, 2013: Testo Junkie. Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. New York: The Feminist Press.

Riviere Joan, 1991: Womanliness as a Masquerade. In: The Inner World and Joan Riviere: Collected Papers, 1920–1958. Ed. Athol Hughes. Foreword by Hanna Segal. London–New York: Routledge.

Serano Julia, 2007: Whipping Girl. A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Boston: Seal Press.

Shakespeare William, 2013: Tragedie i kroniki. Przeł. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak.

Szopa Katarzyna, 2018a: Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray. „Autobiografia”, nr 1(10).

Szopa Katarzyna, 2018b: Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


BednarekJ. (2019). Mimetyzm, parler-femme i mówienie prawdy: kobiece wypowiedzi konfesyjne w perspektywie myśli Luce Irigaray. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 101-112. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.08

Joanna Bednarek  bednarekjoanna87@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3403-6629
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).