Azjatyckie tygrysice

Anna Depta
https://orcid.org/0000-0003-2547-9209

Abstrakt

The article discusses a reportage by Karolina Bednarz entitled Kwiaty w pudełku. Japonia oczami kobiet [Flowers in a Box. Japan Seen by Women]. The Bednarz’s intellectual pedigree as a representative of the Polish School of Reportage’s young generation is presented along with the prominence and weightiness of this tradition for Polish non-fiction writing. It is shown how Bednarz deconstructs the stereotypical image of Japan as modern and liberal state by pointing to social inequalities and legal regulations discriminatory against women. At the same time, the factual layer of the book is praised along with the author’s empathy while conducting interviews with her female interviewees, yet what is criticised is the hardly sufficient emphasis put on the eponymous leitmotif, that is, the flowers in a box.


Słowa kluczowe

reportage; Japan; feminism; stereotypes; discrimination

Bednarz Karolina, 2017: Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 3. Karolina Bednarz. 18.01.2017. [Online:]

Benedict Ruth, 2016: Chryzantema i miecz. Przeł. Ewa Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Chmiel Diana, Bednarz Karolina, 2018: Rozmowa o Japonii. Bardziej-lubieksiazki.pl. 23.05.2018. [Online:]

Citko Małgorzata, 2011: „Kraj Kwitnącej Wiśni” czy „kraina kosmitów”? Wizerunek Japonii w polskich mediach. „Media i Medioznawstwo” 2011, nr 4.

Fedkowicz Mikołaj, 2016: Japonia: deflacja wciąż rośnie. 30.09.2016. [Online:]

Frukacz Katarzyna, 2015: Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 5.

Kula Marcin, 2011: Reportaż historyczny jako rodzaj współczesnej historiografii. W: Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości. Red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska. Lublin: Edytor.org.

Lewandowska Weronika J., 2013: „Obwarzanki” na czole, wykrzywianie zębów i skaryfikacja. Dlaczego ludzie podążają za niebezpiecznymi trendami? NaTemat.pl. 16.04.2013. [Online:]

Lipset Seymour M., 2008: Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna. Przeł. Bohdan Piasecki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Michalik Łukasz, 2013: Japońskie koleje przyszłości najszybsze na świecie. Będą jeździć pod ziemią. [Online:]

Shibata Yasuko, 2016: Konsumpcja globalnej kultury japońskiej we współczesnej Polsce. W: Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce Ramy, właściwości, epizody. Red. Joanna Kurczewska. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Sokół Grzegorz, Zaremba Maciej, 2003: Czego nam zazdroszczą Szwedzi? Rozmowa z Maciejem Zarembą, autorem szwedzkiej antologii polskiego reportażu „Uwertura do życia”. „Gazeta Wyborcza”, 22.11.2003. [Online:]

Szczygieł Mariusz, 2013: Jak okradałem Małgorzatę Szejnert. [Online:]

Wolny-Zmorzyński Kazimierz, 2005: Poetyka reportażu polskiego po 1989 roku. Zarys problematyki. W: Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku. Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. Kraków–Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania.

Żmuda Paweł, 2010: Przerażające dzieci-roboty z Japonii. [wideo]. [Online:]

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


DeptaA. (2019). Azjatyckie tygrysice. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 189-200. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.15

Anna Depta  annadepta@onet.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2547-9209
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).