Organiczne pulsowanie lektury: o Poetyce rozkwitania Katarzyny Szopy

Anna Chromik
https://orcid.org/0000-0002-7313-0936

Abstrakt

The present text comprehensively discusses a book by Katarzyna Szopa entitled Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray [Poetics of Blossoming. Sexuate Difference in Philosophy of Luce Irigaray]. The author of the article posits the monograph in question within the continuum of contemporary feminist thought and sees it as an instance of redefining essentialism. What, as the author suggests, seems the most worthwhile about Szopa’s book is inscribing Luce Irigaray’s thought in feminist materialism, aside from the literary scholarship of the author adding value to her critical adroitness.


Słowa kluczowe

Irigaray; new material feminism; essentialism; French Feminism

Adamczewski Tymon, 2013: Selective Import. French Feminist Theory and Anglophone Critical Discourses. „Romanica Silesiana”, vol. 8/1.

Bednarek Joanna, 2015: Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Braidotti Rosi, 2005: A Critical Cartography of Feminist Post-Modernism. „Australian Feminist Studies”, vol. 20.

Braidotti Rosi, 2011: Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. New York: Columbia University Press.

Delphy Christine, 1995: The Invention of French Feminism: An Essential Move. „Yale French Studies: Another Look, Another Woman: Retranslations of French Feminism”, vol. 87.

Gambaudo A. Sylvie, 2007: French Feminism vs Anglo-American Feminism: A Reconstruction. „European Journal of Women’s Studies”, vol. 14 (2).

Miller Nancy, 2007: Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka. Przeł. Krystyna Kłosińska, Krzysztof Kłosiński. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Smoleń Barbara, 2001: Filozofia Luce Irigaray. W: Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Spivak Gayatri Chakravorty, 1981: French Feminism in an International Frame. „Yale French Studies, Feminist Readings: French Texts/American Contexts”, vol. 62.

Whitford Margaret, 1991: Luce Irigaray. Philosophy in the Feminine. London–New York: Routledge.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


ChromikA. (2019). Organiczne pulsowanie lektury: o Poetyce rozkwitania Katarzyny Szopy. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 201-211. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.16

Anna Chromik  ania.chromik@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7313-0936
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).