Nowy ład, nowy chaos. Refleksje o mieście i transformacji na marginesie książki Chaos Warszawa Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu

Olga Szmidt
https://orcid.org/0000-0002-6190-309X

Abstrakt

The article critically analyses the book Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu [Warsaw-Chaos. Spatial Orders of Polish Capitalism] by Joanna Kusiak. An attempt at juxtaposing the said publication with other takes on today’s Warsaw space, the city’s post-World War II rebuilding, and post-1989 transformation, results in complex yet reappearing image of Warsaw as a city tainted with chaos. Considering different ways out of this stalemate, on the other hand, as in approaching the problem from another angle, is the aim of the present text. The book by Kusiak is a starting point for a discussion regarding not only space and chaos, but also theoretical discourse related to the city space and its meaning for Warsaw’s development.


Słowa kluczowe

Warsaw; transformation; urban planning; architecture criticism

Buczek Grzegorz, 2018: Coraz bardziej azjatycka Warszawa – „jeżem Europy”. „Sztuka Architektury”. [Online:] http://sztuka-architektury.pl/article/9883/wiezowce-warszawy-rosna-w-gore [3.01.2018].

Chomątowska Beata, 2016: Rozdarte miasta. Powojenna odbudowa na zachód od Odry. W: Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji. Red. Tomasz Fudala. Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Fudala Tomasz, 2016: Odbudowa Warszawy i miastobójstwo „małego Paryża”. Spór o odbudowę 70 lat później. W: Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji. Red. Tomasz Fudala. Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Gorczyca Łukasz, 2016: Wstęp. W: Ruiny Warszawy. Ruins of Warsaw. Red. Łukasz Gorczyca, Michał Kaczyński. Warszawa: Raster.

Gzell Sławomir, 2002: Wstęp. W: Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku. Red. Sławomir Gzell. Warszawa: Akapit.

Słowik Dominika, 2015: Atlas Doppelganger. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Stanek Łukasz, 2012: Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Staniszkis Magdalena, 2002: Lekcja z ulicy Puławskiej. W: Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku. Red. Sławomir Gzell. Warszawa: Akapit.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


SzmidtO. (2019). Nowy ład, nowy chaos. Refleksje o mieście i transformacji na marginesie książki Chaos Warszawa Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 213-225. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.17

Olga Szmidt  olga.szmidt@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6190-309X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).