Kwestie „najwyższej wagi” w twórczości Magdaleny Tulli

Kamila Dzika-Jurek
https://orcid.org/0000-0001-9743-4320

Abstrakt

The author examines metaphors related to weight in the oeuvre of Magdalena Tulli, indicating the notion that elucidates and orders what has hitherto defied interpretation in her novels. It is pointed out by the essay’s author, and corroborated by numerous quotations from Tulli, that the Warsaw-based writer often described as a post-modernist weaving multi-thread narrative, in fact creates literature devoted to a single topic – the Shoah. An interesting way of indicating this fact is a painting by Hans Memling, Last Judgement, mysteriously appearing in Magdalena Tulli’s novel entitled Włoskie szpilki [Italian High-Heels].


Słowa kluczowe

Magdalena Tulli; Shoah; Last Judgement by Hans Memling; melancholy

Armatowska Joanna, 2010: Konstrukcja i destrukcja w prozie Magdaleny Tulli na przykładzie „Snów i kamieni”. „Polonistyka”, nr 9.

Bałus Wojciech, 1996: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. Kraków: Universitas.

Bieńczyk Marek, 2012: Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa: Świat Książki.

Cuber Marta, 2013: Metonimia jako struktura wyobraźni. O prozie Magdaleny Tulli. W: Eadem: Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dziadek Adam, 2004: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dzika-Jurek Kamila, 2013: „Setka szarych palt”. (Nie)świadomość Zagłady w powieści „Skaza” Magdaleny Tulli. „Teksty Drugie”, nr 5.

Kępiński Antoni, 1978: Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kępiński Antoni, 1979: Melancholia. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Komendant Tadeusz, 1998: Trzeci wymiar. „Gazeta Wyborcza”, 5.0.1998, dodatek: „Książki”, nr 9.

Lem Stanisław, 2003: Prowokacja. W: Biblioteka XXI wieku. Posł. Jerzy Jarzębski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mizuro Marta, 1999: Fraszka, igraszka, zabawka blaszana. „Odra”, nr 2.

Nowakowski Andrzej, 2016: Wstęp. W: Sąd. „Sąd Ostateczny” Hansa

Memlinga. Fotografie wykonał, wstępem opatrzył Andrzej Nowakowski. Kraków: Universitas.

Tulli Magdalena, 1999a: Sny i kamienie. Warszawa: W.A.B.

Tulli Magdalena, 1999b: W czerwieni. Warszawa: W.A.B.

Tulli Magdalena, 1999c: Za plecami narratora. Rozm. przeprowadził Marek Zaleski. „Res Publica Nowa”, nr 5/6.

Tulli Magdalena, 2003: Tryby. Warszawa: W.A.B.

Tulli Magdalena, 2007: Skaza. Warszawa: W.A.B.

Tulli Magdalena, 2011: Włoskie szpilki. Warszawa: Nisza.

Tulli Magdalena, 2012: Polaku, nie pomiataj sobą. Będziesz lepszy. Rozm. przeprowadziła Dorota Wodecka. „Gazeta Wyborcza”, 20.10.2012, dodatek: „Magazyn”.

Tulli Magdalena, 2013a: Loteria. „Zeszyty Literackie”, z. 4.

Tulli Magdalena, 2013b: Naród, który nie musi nikogo rzucać na kolana. W: Dorota Wodecka: Polonez na polu minowym. Warszawa: Agora.

Tulli Magdalena, 2017: Jaka piękna iluzja. Magdalena Tulli w rozmowie z Justyną Dąbrowską. Kraków: Znak.

Wiedemann Adam, 1995: Uwaga! poemat. „NaGłos”, nr 21.

Ziemba Adama, 2016: „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga – zagadki badawcze. W: Sąd. „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. Fotografie wykonał, wstępem opatrzył Andrzej Nowakowski. Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


Dzika-JurekK. (2019). Kwestie „najwyższej wagi” w twórczości Magdaleny Tulli. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 241-259. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.19

Kamila Dzika-Jurek  kama.jurek@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9743-4320
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).