Śmieciowe jedzenie? Problematyka odpadów w Pokarmie suweren Kacpra Bartczaka

Monika Lubińska
https://orcid.org/0000-0002-3413-7318

Abstrakt

The article investigates the theme of waste in Kacper Bartczak’s poetry volume Pokarm suweren [The Sovereign Food]. An introduction outlining the cultural contexts prefaces the interpretation proper; those contexts are filled with visions of waste dominant in global imagination. The said interpretation touches upon the issue of subjectivity in the poems, the understanding of which is conditional upon are contexts of moving and transforming characteristic of the lifecycle of waste in various spaces. Other notions interpreted herein are language interceptions frequent in the volume along with Bartczak’s “notional recycling.” Within the mentioned waste contexts, the author of the article also places the problem of political and social resounding of the discussed poems.


Słowa kluczowe

waste; recycling; poetry

Bartczak Kacper, 2017: Pokarm Suweren. Stronie Śląskie: Biuro Literackie.

Bauman Zygmunt, 2000: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman Zygmunt, 2004: Życie na przemiał. Tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bauman Zygmunt, 2018: Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Tłum. Karolina Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Koolhaas Rem, 2017: Śmieciowa przestrzeń. W: Idem: Śmieciowa przestrzeń. Teksty. W wyborze Andrzeja Leśniaka. Red. Andrzej Leśniak,

Grzegorz Piątek. Przeł. Marcin Wawrzyńczak. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury–Bęc Zmiana.

Repesse Antoine, 2015: #365, Unpacked. [Online:] https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galleries/2016/ professional/shortlisted/campaign/antoine [23.10.2018].

Yoldas Pinar, 2014: Ecosystem of Excess. [Online:] https://pinaryoldas.info/Ecosystem-of-Excess-2014 [25.10.2018].

Walker Lucy, reż., 2010: Śmietnisko. Film. Wielka Brytania–Brazylia: Hagi Film.

Woźniak Maciej, 2017: Poezja ośmielonej fizjologii. „Dwutygodnik”, nr 214. [Online:] https://www.dwutygodnik.com/artykul/7256-poezja-osmielonej-fizjologii.html [25.09.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


LubińskaM. (2019). Śmieciowe jedzenie? Problematyka odpadów w Pokarmie suweren Kacpra Bartczaka. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 261-273. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.20

Monika Lubińska  monika.lubinska97@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3413-7318
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).