Szczęśliwe ogrody dzieciństwa Literackie obrazy przestrzeni parkowej w powieści Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich Jamesa Matthew BarriegoAbstrakt

It is impossible to imagine London without its royal parks. One of the most beautiful among them is Kensington Gardens, forever connected with the figure of a boy who didn’t want to grow up: Peter Pan. This article provides an interpretation of James Matthew Barrie’s novel Peter Pan in Kensington Gardens (1906), centred mainly around literary portrayals of garden space, which becomes an embodiment of the paradise of childhood: Arcadia, a pleasant place, locus amoenus, allowing one to exist beyond evanescence, growing up and sadness. Kensington Gardens are London’s green island, primeval Neverland, where the fairy-tale and the magic are rooted: during a day it creates a playing space for “human children,” whereas at night it goes under the rule of Queen Mab and mysterious fairies. The outline of various interpretation paths which can be followed in Kensington Gardens are accompanied by the reproductions and analyses of Arthur Rackham’s illustrations, which in an outstanding way capture the whimsical genius of the author of Peter Pan.


Słowa kluczowe

park; Peter Pan; James Matthew Barrie; Kensington Gardens; locus; amoenus

Barrie James Matthew, 1902: The Little White Bird; or, Adventures in Kensington Gardens. London: Hodder and Stoughton.

Barrie James Matthew, 1906: Peter Pan in Kensington Gardens. London: Hodder and Stoughton.

Barrie James Matthew, 1912: Peter Pan in Kensington Gardens. Illustrated by Arthur Rackham. New York: Charles Scribner’s Sons.

Barrie James Matthew, 2006: Piotruś Pan i Wendy. Przeł. Michał Rusinek. Il. Joanna Rusinek. Kraków: Znak.

Barrie James Matthew, 2011a: The Annotated Peter Pan. Edited with introduction and notes by Maria Tatar. [The Centennial Edition]. New York–London: W.W. Norton.

Barrie James Matthew, 2011b: Preface to „The Coral Island” 1913. In: Idem: Peter Pan. Ed. Anne Hiebert Alton. Toronto: Broadview Press.

Carpenter Humphrey, 1987: Secret Gardens. A Study of the Golden Age of Children’s Literature. London–Sydney: Allen & Unwin.

A Collection of Poems..., 1763: A Collection of Poems in Six Volumes. By Several Hands. Vol. 1. London. http://www.eighteenthcenturypoetry.org/works/o5152-w0080.shtml [accessed: 5.02.2018].

Green Roger Lancelyn, 1960: J.M. Barrie. London: The Bodley Head.

Pelc Jerzy, 1997: Ogrody jako miejsca szczęśliwe, XVI–XVII w. „Barok” [red. Jerzy Pelc, Aleksandra Rodzińska-Chojnowska], T. 4, nr 1.

Tatar Maria, 2011a: Arthur Rackham and „Peter Pan in Kensington Gardens”. A Biography of the Artist. In: James Matthew Barrie: The Annotated Peter Pan. Edited with introduction and notes by Maria Tatar. [The Centennial Edition]. New York–London: W.W. Norton.

Tatar Maria, 2011b: Arthur Rackham’s Illustrations to „Peter Pan in Kensington Gardens”. In: James Matthew Barrie: The Annotated Peter Pan. Edited with introduction and notes by Maria Tatar. [The Centennial Edition]. New York–London: W.W. Norton.

Tatar Maria, 2011c: A Note from the Author about „Peter Pan” and J.M. Barrie. In: James Matthew Barrie: The Annotated Peter Pan. Edited with introduction and notes by Maria Tatar. [The Centennial Edition]. New York–London: W.W. Norton.

Wullschläger Jackie, 1995: Inventing Wonderland. The Lives and Fantasies of Lewis Carroll, Edward Lear, J.M. Barrie, Kenneth Grahame and A.A. Milne. London: Methuen.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-29


WieczorkiewiczA. (2018). Szczęśliwe ogrody dzieciństwa Literackie obrazy przestrzeni parkowej w powieści Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich Jamesa Matthew Barriego. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 89-108. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8666

Aleksandra Wieczorkiewicz 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).