Park Mary Poppins – między realnym a wyobrażonymAbstrakt

Based on the fourth part of Pamela Lyndon Travers’s series of children’s books, Mary Poppins in the Park, the article proposes a view of a park as a dychotomic place: subjected to some rules, yet simultaneously a real and magic space which stirs one’s imagination. Following this double understanding, it can be stated that a park ideally matches the title character of the novel, who cares (often too much) about her children’s appropriate behaviour, but at the same time displays her predilection for children plays and imagination games. The conclusion highlights the two-dimensionality of the park, which by welcoming adults and children, becomes the space of both the real and the imaginary.


Słowa kluczowe

park; Mary Poppins; Pamela Lyndon Travers; the real; the imaginary

Gomóła Anna, 2008: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń mediacji. W: Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Kraków: Universitas.

Jansson Tove, 2006: O tym, jak się można zemścić na Dozorcy Parku. W: Eadem: Lato Muminków. Przeł. Irena Szuch-Wyszomirska. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Lawson Valerie, 2014: To ona napisała Mary Poppins. Życie P.L. Travers. Przeł. Bogumiła Nawrot. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Mary Poppins, 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins [dostęp: 1.06.2017].

Musierowicz Małgorzata, 1997: Frywolitki, czyli Ostatnio przeczytałam książkę!!! (Wybór z lat 1994–97). Łódź: Akapit Press.

Rozmarynowska Katarzyna: Ogrody odchodzące?... Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708–1945. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Travers Pamela L., 1986: Mary Poppins w parku. Przeł. Irena Tuwim. Il. Mary Shepard. [Wyd. 3]. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Travers Pamela Lyndon, 2008a: Mary Poppins. Przeł. Irena Tuwim. Il. Mary Shepard. Warszawa: Wydawnictwo Jaguar.

Travers Pamela Lyndon, 2008b: Mary Poppins otwiera drzwi. Przeł. Irena Tuwim. Il. Mary Shepard. Warszawa: Wydawnictwo Jaguar.

Travers Pamela Lyndon, 2008c: Mary Poppins wraca. Przeł. Irena Tuwim. Il. Mary Shepard. Warszawa: Wydawnictwo Jaguar.

Travers Pamela Lyndon, 2014: Mary Poppins na ulicy Czereśniowej. Przeł. Stanisław Kroszczyński. W: Pamela Lyndon Travers: Mary Poppins. Opowieści zebrane. Il. Mary Shepard. Warszawa: Wydawnictwo Jaguar.

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-12


Gralewicz-WolnyI. (2019). Park Mary Poppins – między realnym a wyobrażonym. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 109-117. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8669

Iwona Gralewicz-Wolny 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaLicencja

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).