Środek tego świata Park w GiszowcuAbstrakt

The paper provides an attempt at reincorporating Giszowiec Park in the wider context of the Silesian Forest and locating the mining settlement somehow around the park centre. The idea is connected with the obelisk, which is centrally located in Giszowiec Park and constitutes a geometrical centre of the estate, constructed on a square plan, with a one-kilometre long side. Giszowiec, intended to be a colony, a miners’ village, has a chance for a second life in the age of the restructuring of the mining sector due to its sophisticated composition, whose heart is the park, forming a part of the old forest.


Słowa kluczowe

park; Giszowiec; the Silesian Forest; Garden city; umbrella settlement

Czyżewski Adam, Howard Ebenezer: 2009: Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia. Miasta ogrody przyszłości. Przeł.

Piotr Borman, Adam Czyżewski. Warszawa: Państwowe Muzeum Etnograficzne.

Lorek Otylia, 2016: Giszowieckie lasy. Mój jedyny na świecie Giszowiec. Saga rodu Okwipów. Katowice: Stowarzyszenie Giszowiec.

Odoj Grzegorz, 2011: Osoba niepełnosprawna jako obcy. Ujęcie antropologiczne. W: Oni. Rola oraz aspekt artystyczny twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Materiały pokonferencyjne. Red. Bernadeta Stalmach, Urszula Bańcerek. Katowice: Muzeum Śląskie.

Reuffurth Hermann, 2006: Giszowiec. Nowa górnośląska wieś górnicza Spółki Górniczej Spadkobierców Georga von Giesche według projektów architektów E. i B. Zillmannów. Katowice: Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec.

Rozmarynowska Katarzyna, 2017: Ogrody odchodzące...? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708−1945. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Seidl Kurt, 1913: Mieszkania robotnicze w górnośląskim przemyśle górniczym. Katowice: Nakładem własnym Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczych i Hutniczych.

Szejnert Małgorzata, 2007: Czarny ogród. Kraków: Znak.

Tofilska Joanna, 2010: Wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców osiedla górniczego Gieschewald w latach 1908–1924. W: Katowice w 144. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. Antoni Barciak. Katowice: Polska Akademia Nauk.

Wohlleben Peter, 2016: Sekretne życie drzew. Tłum. Ewa Kochanowska. Kraków: Wydawnictwo Otwarte.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-29


Mytych-ForajterB. (2018). Środek tego świata Park w Giszowcu. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 135-145. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8671

Beata Mytych-Forajter 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).