Wiersz, czyli sytuacja rzeźbiarska O materialności Kordu Natalii MalekAbstrakt

The article is an attempt at providing an interpretation of Natalia Malek’s work Kord in the context of sculpture and materiality. Starting from outlining a definition of a sculpture as a situation and a meeting, the author tries to demonstrate how a poetical language stages the sculptural, departing from the tradition of concrete poetry in favour of openness and potentiality of a poem. The essential contexts for the following argument are both elements of the study of objects and the feminist approach to corporality, which stimulate thinking in terms of the matter and materiality and enable us to interpret Malek’s project as addressing dualisms of Western metaphysics, as well as calling for a different type of reading. The category of “material vision” (de Man) is for the author of the article a point of departure, however, in result, it turns out to be insufficient and gives way to the project of reading understood as a “sculptural situation”.


Słowa kluczowe

sculpture; materiality; material; concrete poetry; corporality

Appadurai Arjun, 2012: W rzeczy samej. Przeł. Jacek Staniszewski. W: Materialność. Red. Krzysztof Gufrański et al. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa.

de Man Paul, 2000: Ideologia estetyczna. Przeł. Artur Przybysławski. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Hulme Thomas Ernst, 1954: Romanticism and Classicism. In: Idem: Speculations. London: Routledge.

Hyży Ewa, 2003: Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków: TAiWPN Universitas.

Ingold Tim, 2012: Materiały przeciwko materialności. Przeł. Marcin Wawrzyńczak. W: Materialność. Red. Krzysztof Gufrański et al. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa.

Jameson Fredric, 2007: The Poetics of Totality. In: Idem: The Modernist Papers. New Delhi: ABS Publishers.

Krauss Rosalind, 2011: Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne. Przeł. Monika Szuba. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Kujawa Dawid, 2017: Podłapać trop hyle. „Mały Format”, nr 10. http://malyformat.com/2017/10/podlapac-trop-hyle/ [dostęp: 4.05.2018].

Malek Natalia, 2017: Kord. Fot. Anna Grzelewska.Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury – Staromiejski Dom Kultury.

Michaels Walter Benn, 2011: Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii. Przeł. Jan Burzyński. Kraków: korporacja ha!art.

Muca Klaudia, 2016: Widoki, ludzie i zdarzenia (Natalia Malek: „Szaber”). „ArtPapier”, nr 5–6. http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=298&artykul=5469&kat=17 [dostęp: 4.05.2018].

Skurtys Jakub, Malek Natalia, 2017: Powiązania. „ArtPapier”, nr 15–16. http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=330&artykul=6314 [dostęp: 4.05.2018].

Szymański Wojciech, 2017: Rzeźba, czyli to, co wydarza się, kiedy się cofasz, aby obejrzeć obraz. „Szum”, nr 15.

Rogowska-Stangret Monika, 2016: Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-29


TrzeciakK. (2018). Wiersz, czyli sytuacja rzeźbiarska O materialności Kordu Natalii Malek. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 191-200. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8676

Katarzyna Trzeciak 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).