Nowy, zremiksowany świat [rec. David J. Gunkel: Of Remixology. Ethics and Aesthetics After Remix. Cambridge: MIT Press, 2016, ss. 240.]Abstrakt

According to many researchers and theoreticians mentioned by Davis J. Gunkel we live today in digital culture of “mash-up”, which is at the same time configurable convergence culture. Therefore in the contemporary world the concept of remix enjoys such great popularity. It is in sampling and remixing that “the cultural logic of networked global capitalism” should be sought. However, the mentioned terms occur mainly in the disputes over copyright laws and freedom of the access to culture. For Gunkel this aspect is not a key one. In Of Remixology he suggests a departure from the current way of thinking about remix in terms of an original and a copy, innovation and derivation, authorship and plagiarism. Instead, Gunkel proposes the third way of thinking, where his companions become such theoreticians as Jacques Derrida, Roland Barthes, Jean Baudrillard and Slavoj Žižek.


Słowa kluczowe

remix; sampling; mash-up; deconstruction; copyright rights

Barthes Roland, 2006: Śmierć autora. Przeł. Michał Paweł Markowski. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak.

Gibson William, 2005: God’s Little Toys: Confessions of a Cut and Paste Artist. „Wired”, vol. 13 (7).

Jacobson Erik, 2010: Chapter 2: Music Remix in the Classroom. In: DIY Media: Creating, Sharing and Learning with New Technologies. (New Literacies and Digitial Epistemologies). Eds. Michael Knobel, Colin Lankshear. New York: Peter Lang.

Kellner Douglas, 2000: Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern. New York: Routledge.

Lessig Lawrence, 2009: Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Przeł. Rafał Próchniak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Manovich Lev, 2013: Software Takes Command. New York: Bloomsbury.

Miller Paul D., 2004: Rhythm Science. Cambridge: Mediawork/MIT Press.

Rewers Ewa, 2004: Obsceniczna kultura cytatów: przyjemność i opór. W: Dwudziestowieczność. Red. Mieczysław Dąbrowski, Tomasz Wójcik. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ronson Mark, 2014: Jak samplowanie zmieniło muzykę. Tłum. A. Konstancja Wiszniewska. Przejrzał Krystian Aparta. TED. https://www.ted.com/talks/mark_ronson_how_sampling_transformed_music?language=pl&ct=t(Newsletter–09.2016) [dostęp: 7.05.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-29


MarcelaM. (2018). Nowy, zremiksowany świat [rec. David J. Gunkel: Of Remixology. Ethics and Aesthetics After Remix. Cambridge: MIT Press, 2016, ss. 240.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 203-210. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8677

Mikołaj Marcela 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).