Ile ciszy w Ciszy? [rec. Małgorzata Wojcik, Rafał Żak: Cisza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018, ss. 206.]Abstrakt

The article is an attempt to discuss Małgorzata Wojcik and Rafał Żak’s book Cisza and place it in a wider context. The analysis of this work, dealing with different faces and meanings of silence, becomes a point of departure for a wide-ranging story about the significance of silence in the 20th century art, as well as about the necessity of posthumanist perception of silence. The key context for the proposed argument is John Cage’s piece 4,33’’ and the reflections accompanying the American composer during his creation of the work. The latter ones are essential not only for the author of this article but they also constitute a leading motif of the analysed book.


Słowa kluczowe

silence; Małgorzata Wojcik; Rafał Żak; John Cage

Bieńczyk Marek, 2007: Przezroczystość. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Cage John, 1992: [fragmenty wypowiedzi Johna Cage’a]. In: Écoute. Dir. Miroslav Sebestik. JBA Production – France.

Cage John, 2012: 45’ dla prelegenta. W: Idem: Przeludnienie i sztuka. Przeł. Andrzej Sosnowski. Wrocław: Biuro Literackie.

Friedrich Hugo, 1978: Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł. i opatrzyła wstępem Elżbieta Feliksiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jacko Jan Franciszek, 2011: Cisza jako pojęcie analogiczne. Próba analizy ontologiczno-semiotycznej. W: Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Red. Justyna Harbanowicz, Agnieszka Janiak. T. 2. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Karpowicz Tymoteusz, 2011: Dzieła zebrane. T. 1. Wrocław: Biuro Literackie.

Kłosiński Krzysztof, 1998: Niewyrażalność a niereferencyjność. Poetyka w świetle dekonstrukcji. W: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. Red. Włodzimierz Bolecki, Erazm Kuźma. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Kobierzycki Tadeusz, 1999: Cisza-i-milczenie (sige) według Platona. W: Semantyka milczenia. Red. Kwiryna Handke. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN.

Krynicki Ryszard, 2009: Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo a5.

Silent CD (& MP3s), 2003. http://duramecho.com/Misc/SilentCd/ [accessed: 20.02.2017].

Szymborska Wisława, 2002: Chwila. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-29


LniakA. (2018). Ile ciszy w Ciszy? [rec. Małgorzata Wojcik, Rafał Żak: Cisza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018, ss. 206.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 211-219. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8678

Agnieszka Lniak 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).