Jak kobiety opowiadają historię? [rec. Bożena Karwowska: Kobieta – Historia – Literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2016, ss. 145.]Abstrakt

The paper is an attempt at tracing the relations between the title categories of Kobieta – Historia – Literatura [Woman – History – Literature]. While concentrating on female writing, the researcher finds there the issues which have not been yet analysed, for example the feminist perspective of Wisława Szymborska’s poetry in her understanding of history; the question of identity, sexuality, corporality in the texts of postwar and contemporary female immigrant writers; politics of gender roles and stereotypes in (literary and non-literary) descriptions of Holocaust; and finally, the spatial determination of the female writers’ (Pola Gojawiczyńska) narratives about the history of postwar Warsaw. However, the most significant purpose of this article is to present diverse literary contexts which make it possible to tell “grand history”/“grand narrative” with the use of various strategies of narration created by women or placing a female figure (”feminity”) inside it.


Słowa kluczowe

history; herstory; women’s literature; feminism; body

Borkowska Grażyna, 1991: Szymborska eks-centryczna. „Teksty Drugie”, nr 4 (10).

Felman Shoshana, Laub Dori, 1992: Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. New York: Routledge.

Karwowska Bożena, 2004: Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej – próba postfeministycznej refleksji. „Teksty Drugie”, nr 3.

Karwowska Bożena, 2006: The Woman’s Point of View in Wisława Szymborska’s Poems. „Canadian Slavonic Papers”, vol. 46 (3–4).

Karwowska Bożena, 2009: Ciało, seksualność, obozy zagłady. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Kristeva Julia, 1972: Women’s Time. In: The Feminist Reader. Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. Eds. Catherine Belsey, Jane Moore. New York: Blackwell.

Kuźma-Markowska Sylwia, 2014: Herstory (herstoria). W: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. Monika Rudaś-Grodzka et al. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Rose Gillian, 1993: Feminism and Geography. The Limits of Geographical. Oxford: Polity Press.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-29


BonieckaM. (2018). Jak kobiety opowiadają historię? [rec. Bożena Karwowska: Kobieta – Historia – Literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2016, ss. 145.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 221-231. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8679

Marzena Boniecka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).