Wilno w twórczości Romualda MieczkowskiegoAbstrakt

The subject of the essay is Romuald Mieczkowski’s picture of Vilnius emerging from poems and short stories that reveal the value of key themes. They are topoi and at the same time they refer to biographical facts. The poet-chronicler exposes the “cordial” memory of trees, houses and stones. It is his way to emphasize “thinking with the heart”, attachment to the place and a loving attitude toward nature. He draws attention to the Vilnius mentality, inherited from the ancestors raised in the tradition of Vilnius, which was the capital of the Grand Duchy of Lithuania. In the volume Objazdowe kino… Mieczkowski creates his Home-world, he talks about the progressive devastation of the family home and the mythical City, which appears due to his allusions. Vilnius appears here as if emerging from the chronicle of events and it is seen from the perspective of an ordinary inhabitant. Relations with Lithuanian neighbors are good, it is the authorities that treat Poles foully. The editor of the “Znad Wilii” magazine and the curator of Polish culture fights for their “homeland” by deed and word, while the poet perpetuates the myth of the city and mourns the “cemeteries” of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. 


Słowa kluczowe

thinking with the heart; the myth of the City; elegiacness; childhood; Mickiewicz

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


WęgrzyniakA. (2017). Wilno w twórczości Romualda Mieczkowskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 10(2), 155-172. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8693

Anna Węgrzyniak 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  PolskaCopyright (c) 2017 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).