Siedemnastowieczna Litwa w najnowszej prozie litewskiej O powieści Silva rerum Kristiny SabaliauskaitėAbstrakt

The novel Silva rerum has become a bestseller in Lithuania, although it seems that – as a work contesting the Lithuanian national myth – it did not stand a chance to gain such popularity. It was issued for the first time in 2008 and several re-editions have been released so far. The story of the noble family of Narwojsz, presented in Silva rerum covering the years 1659–1667, turned out to be extremely attractive not only for the Lithuanian reader. The novel has become a bestseller also in Latvia and Estonia. In Poland, it did not get such a large publicity, however – perfectly translated into Polish by Izabela Korybut-Daszkiewicz and published in 2015 – it gained great attention of readers and critics. The author of the article wonders what features decided about the reading success of Silva rerum. She analyzes the baroque stylization of the novel, in which, on many levels, the excess meets with asceticism. She looks at the phenomenon of micro-history, which consequently pushes the “great history” to the background (which is unprecedented in the tradition of the Lithuanian historical novel). She shows how Kristina Sabaliauskaitė transforms the authentic space of Vilnius, capturing the specific genius loci of this city and masterfully combining fiction with geographical and historical reality. 


Słowa kluczowe

Lithuania; Vilnius; bestseller; baroque; space; memory

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


Szawerna-DyrszkaA. (2017). Siedemnastowieczna Litwa w najnowszej prozie litewskiej O powieści Silva rerum Kristiny Sabaliauskaitė. Śląskie Studia Polonistyczne, 10(2), 173-185. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8694

Anna Szawerna-Dyrszka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2017 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).