Ile Geneta w Gombrowiczu? [rec. Piotr Seweryn Rosół: Genet Gombrowicza. Historia miłosna. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki – Słowo/Obraz Terytoria, 2016, ss. 458.]Abstrakt

The review sums up Piotr Seweryn Rosół’s book devoted to the relation between Witold Gombrowicz and Jean Genet. Despite his critical overtone, the author does not explicitly assess Rosół’s book. He argues with the general idea but notices ambitious intentions and interesting interpretations, which prevents him from rejecting the book as such. On the one hand, Rosół’s work bears the hallmarks of Gombrowicz studies truisms, and on the other hand, it renews some interpretations as it suggests that Gombrowicz uses Genet to “outline” the shape of generally avoided issue of homosexuality. Rosół’s book proves that certain way of critical reading of Gombrowicz is no longer valuable and although he attempts to transgress the traditional critical approach, he does it inconsistently.


Słowa kluczowe

Gombrowicz; Genet; queer; homosexuality

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-30


ŚmiejaW. (2017). Ile Geneta w Gombrowiczu? [rec. Piotr Seweryn Rosół: Genet Gombrowicza. Historia miłosna. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki – Słowo/Obraz Terytoria, 2016, ss. 458.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 9(1), 253-260. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8723

Wojciech Śmieja 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2017 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).