O Słowackim ponowocześnie [rec. Marek Troszyński: Słowacki. Poza kanonem. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/ Obraz Terytoria, 2014, ss. 411, nlb. 5, il. 65.]Abstrakt

The title of Marek Troszyński’s book Słowacki. Poza kanonem is excellent from the perspective of marketing, but at the same time, it succeeds in conveying the
content of the 11 chapters of different length, supplemented with 8 interesting appendices and 65 aptly selected and described illustrations. In a way, it has a character of sylwa; its previous versions (published in refereed magazines and collective monographs) became considerably re‑edited in order to achieve the result in the form of monography. I accept the opening form of this dissertation, which is proposed by the author, as well as his affirmative attitude to the poet’s quasi‑literary achievements, which makes the author “a friendly witness” of Słowacki’s biography and writing. The work is undoubtedly original, own, exceptional and quite unique. I do not expect that in the foreseeable future we will encounter any gifted follower of the method, inquisitiveness, a highly interesting narration, and at the same time a lucky discoverer of so many philological findings, offering such a great number of the conjectures of the poems, not necessarily canonical ones, however, coming after the “canonical”, because critical, edition of Juliusz Kleiner. 


Słowa kluczowe

sylwa; quasi‑literature; Słowacki

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


PiechotaM. (2016). O Słowackim ponowocześnie [rec. Marek Troszyński: Słowacki. Poza kanonem. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/ Obraz Terytoria, 2014, ss. 411, nlb. 5, il. 65.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 8(1-2), 257-267. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8743

Marek Piechota 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2016 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).