Po stronie życia, przeciw melancholii [rec. Marek Bieńczyk: Jabłko Olgi, stopy Dawida. Warszawa: Wielka Litera, 2015, ss. 382.]Abstrakt

The subject of Wojciech Rusinek’s review is Marek Bieńczyk’s collection of essays Jabłko Olgi, stopy Dawida [Olga’s Apple, David’s Feet]. The author begins his reading of the book by placing it in the context of Bieńczyk’s earlier achievements: both artistic (novels, literary essays) and academic (bearing witness to his studies on Romanticism). While noting that Bieńczyk’s essays are governed by a wealth and a surprising variety of the explored themes, Rusinek emphasises, however, the worldview coherence of the volume. According to the author of the review, a key to the interpretation of all the essays in the book is “the praise of the taste of life,” which makes a new tone in Bieńczyk’s writing, so far associated mainly with the reflection on melancholy and melancholy discourse present in his artistic prose. In the following part of the review, by outlining the content of the essays devoted to Proust’s and Nerval’s prose,
Hopper’s painting or Sempé’s drawings, Rusinek analyses the anthropological figures around which Bieńczyk’s digressive and slow reflection revolves: gesture, light, escape, frozen time. The reading of Bieńczyk’s work becomes enriched with an analysis of style (a role of stylization). Moreover, the review points out those fragments of Jabłko Olgi, stopy Dawida where a description of artistic works becomes smoothly linked with the elements of the author’s biography. In the conclusion of the reflection upon Bieńczyk’s essays, the author states that the essays clearly lean towards poetics of epiphany, which, in the view of the author of Jabłko Olgi…, would mean an unclear, veiled by an infinite number of borrowings, allegories, allusions and stylizations, suspending the flow of time, experience of existence in its inexpressible fullness.


Słowa kluczowe

essay; melancholy; the art of life; epiphany; allegory; Proust; Hopper; Nerval; Sempé

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-30


RusinekM. (2015). Po stronie życia, przeciw melancholii [rec. Marek Bieńczyk: Jabłko Olgi, stopy Dawida. Warszawa: Wielka Litera, 2015, ss. 382.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 7(2), 259-267. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8768

Michał Rusinek Copyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).