Nie takie Wieloryby i ćmy straszne (jak je malują) [rec. Szczepan Twardoch: Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2015, ss. 276.]Abstrakt

The author of the article, inspired by Dariusz Nowacki’s review, proposes a thesis opposite to that of the famous critic, who calls Szczepan Twardoch’s and Jacek Dehnel’s diaries “a show-off of avatars.” In defence of Twardoch’s book, Wieloryby i ćmy [Whales and moths] the author decides to concentrate on its ideological and literary values. Most importantly, he strives to prove that the diaries constitute an original and innovative attempt at developing a genre of intimate diaries and have a multifaceted interpretive potential. The author of Morfina [Morphine] expresses in his diaries a desire for “directing a great life,” understood as a consistent creation of literary works as well as a life imitating literature. The analyses and commentaries included in the article focus on the oppositions and hypostases found in the text, for example, of the world and provincial, history and life, literature and nothingness, settlement and foreignness, life and death, presence and absence, life according to spirit and life according to body, responsibility and its lack.


Słowa kluczowe

Szczepan Twardoch; intimate diary; self-creation

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-30


MikołajecM. (2015). Nie takie Wieloryby i ćmy straszne (jak je malują) [rec. Szczepan Twardoch: Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2015, ss. 276.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 7(2), 269-282. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8769

Marek Mikołajec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).