Argumentacja i emocje w sporach polonistów O peryferyjnej ramie w krytyce naukowej na przykładzie polemik zamieszczonych w „Pamiętniku Literackim”Abstrakt

The aim of the paper was the analysis of the scientific disputes published in ”Pamiętnik Literacki” in the “Dyskusje – Korespondencja” section, and previously ”Polemika”, ”Dyskusje i Polemiki”, and ”Korespondencja”, from 1902 till 2008. The author of the paper has formulated the idea of the peripheral frame which describes the type of argumentation of a peripheral character which, nonetheless, introduces essential arguments into a discussion. While analysing the disputes published in ”Pamiętnik Literacki” the author of the paper has observed some repeated elements of the refutation frame which have a peripheral character, surrounding the subject and modulating the statement’s persuasion-ability. The frame elements can also be found in the sphere of inventive, thematic and disposable topos related to the composition limits. Among their most important mutual points (loci communes) there are: concern of the reader argumentation like ad auditores), meta-polemic remarks, adminicula, or, in other words, reference to a dispute circumstances, causa scribendi, or refutation reasons, an opponent’s evaluation, or a group of arguments ad hominem.


Słowa kluczowe

Polish literary studies; academic polemic; rhetoric; persuasion

Bednarek B.: Odpowiedź na recenzję „Eposu europejskiego”. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3.

Birkenmajer J.: Odpowiedź na recenzję. „Pamiętnik Literacki” 1935, z. 4.

Brückner A.: Odpowiedź A. Brücknera H. Gaertnerowi. „Pamiętnik Literacki” 1928, z. 4.

Budzyńska‐Daca A., Kwosek J.: Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Warszawa 2009.

Cysewski K.: W związku z p. Stanisławem Dąbrowskim. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2.

Dąbrówka A.: Odpowiedź na artykuł Zofii Głombiowskiej. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3.

Dąbrowski S.: Meta-epilegomena czyli Henrykowi Markiewiczowi odpowiedź. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1.

Dłuska M.: O naukowość sporu naukowego. „Pamiętnik Literacki” 1957, z. 3.

Dürr‐Durski J.: Jeszcze w sprawie Daniela Naborowskiego. (W odpowiedzi na recenzję). „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1.

Fahnestock J.: Rhetorical Figures in Science. New York 1999

Fahnestock J., Secor M.: The Stases in Scientific and Literary Argument. „Written Communication” 1988, vol. 5.

Fortuna P.: Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wpływem telewizji. Lublin 2007.

„Forum Artis Rhetoricae” 2006, nr 1; 2007, nr 3–4.

Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social Word. Eds. S.D. Reese, O.H. Gandy jr, A.E. Grant. Mahwah NJ 2001.

Fuller S., Collier J.H.: Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: A New Beginning for Science and Technology Studies. 2nd ed. Mahwah, NJ 2004.

Goffman E.: Forms of Talk. Philadelphia 1981.

Gorzkowski A.: In principio erat... Pragmatyczne aspekty topiki egzordialnej. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. R. Przybylska, W. Przyczyna. Kraków 2001.

Górski K.: Odpowiedź na wywody Aliny Witkowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4.

Gömöri G.: W sprawie artykułu o Janie Andrzeju Morsztynie. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 2.

Gross A.G.: The Rhetoric of Science. Cambridge (Mass) 1966.

Heath R.L., Bryant J.: Human Communication Theory and Research: Concepts, Contexts, and Challenges. 2nd ed. Mahwah, NJ 2000.

Inglot M.: Odpowiadając Wojciechowi Pasterniakowi. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.

Jabłońska‐Bonca J.: Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki. Warszawa 2003.

Krajka W.: O recenzji książki „Literatura popularna – folklor – język”. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3.

Krasuski K.: Znowu potwór z Loch Ness, czyli paszkwil Stanisława Dąbrowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2.

Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. Tłum. H. Ostromęcka. War szawa 2001.

Kwaśny M.: Z profesorem Kubackim na Krymie. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4.

Kwiatkowski J.: Odpowiedź mojemu monografiście. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3.

Lewiński P.H.: Retoryka reklamy. Wrocław 1999.

Łotman J.: Struktura tekstu arystycznego. Tłum. A. Tanalska. Warszawa 1984.

Masłowski M.: O interpretacji. Odpowiedź na recenzję książki „Dzieje bohatera”. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3.

Mayenowa M.R.: Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki. W: Tekst i język. Problemy semantyczne. Red. M.R. Mayenowa. Wrocław 1974.

Media Effects: Advances in Theory and Research. Eds. J. Bryant, D. Zillmann. Mahwah, NJ 2002.

Miodońska‐Brookes E., Kulawik A., Tatara M.: [bez tytułu]. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 2.

Mokrzan M.: Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii. Wrocław 2011.

Ocieczek R.: Rama literacka. W: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok. Red. T. Michałowska przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej‐Temeriusz. Wrocław 1990.

Pera M., Shea W.: Persuading Science: The Art of Scientific Rhetoric. Canton, Mass 1991.

Perelman Ch.: Logika prawnicza. Nowa retoryka. Tłum. T. Pajor. Warszawa 1983.

Petty R.E., Cacioppo J.T.: Attitudes and Persuasion. Classic and Contemporary Approaches. Boulder, Colo 1996.

Petty R.E., Cacioppo J.T.: The Effects of Involvement on Responses to Argument Quantity and Quality: Central and Peripheral Routes to Persuasion.

„Journal of Personality and Social Psychology” 1984, vol. 46.

Pluwak A.: Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych.

„Global Media Journal – Polish Edition” 2009, nr 1.

The Rhetoric of the Human Sciences. Language and Argument in Scholarship and Public Affairs. Eds. J.S. Nelson, A. Megill, D.N. McCloskey. Madison 1987.

Świrko S.: Recenzja o recenzji. W odpowiedzi pani A. Dobak na jej recenzję o książce „Z kręgu filomackiego preromantyzmu”. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 1.

Tokarz M.: Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk 2006.

Ulewicz T.: W sprawie „Odprawy posłów greckich”, ostatniego jej wydania w „Bibliotece Narodowej” oraz recenzji J. Kołtuniakowej. „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 3.

Uspienski B.: Poetika kompozicji. Moskva 1980.

Walton D.: Ad Hominem Arguments. Tuscaloosa 1998.

Wicks R.H.: Understanding Audiences: Learning to Use the Media Constructively. Mahwah, NJ 2001.

Witek J.: [bez tytułu]. „Pamiętnik Literacki” 1913, z. 2.

Załęska M.: Refutacja retoryczna a procedura falsyfikacji w nauce. „Forum Artis Rhetoricae” 2007, nr 3–4.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-30


Budzyńska-DacaA. (2015). Argumentacja i emocje w sporach polonistów O peryferyjnej ramie w krytyce naukowej na przykładzie polemik zamieszczonych w „Pamiętniku Literackim”. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 109-127. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8781

Agnieszka Budzyńska-Daca 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).