Sylwia Chutnik, czyli kobieta w mieścieAbstrakt

The writings of Sylwia Chutnik are mainly interpreted from the two perspectives: gender and urban (Warsaw). These two perspectives are intertwined in her novels, starting from her very first Kieszonkowy atlas kobiet and continuing till her most recent collection of short stories W krainie czarów, thus giving her prose specific, seditious, and emergency character. This article attempts at firstly, showing Chutnik’s writing as a creative (and increasingly interesting, vide Cwaniary) way of developing fundamental beliefs and
problems, narrative and plot structure devices, and literary patterns already used (if only in embryonic form) in the four stories of her first book. Secondly, the article attempts at presenting the literary intertextual background of this prose – exceptionally rich, conscious and… effective.


Słowa kluczowe

contemporary Polish prose; feminism; (socially-)engaged literature; urban space; narrative qualities of ballad; Sylwia Chutnik

Ballada polska. Oprac. C. Zgorzelski przy współudziale I. Opackiego. Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.

Beszterda M.M.: Paszport w jedną stronę? „Kresy” 2009, nr 1–2.

Certeau M. de: Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Tłum. K. Thiel­Jańczuk. Kraków 2008.

Chutnik S.: Co do nas pisze miasto? http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,16811694,Co_do_nas_pisze_miasto___FELIETON_SYLWII_CHUTNIK_.html?pelna=tak [dostęp: 12.02.2015].

Chutnik S.: Cwaniary. Warszawa 2012.

Chutnik S.: Kieszonkowy atlas kobiet. Kraków 2008.

Chutnik S.: W krainie czarów. Kraków 2014.

Chutnik S.: Warszawa kobiet. Warszawa 2011.

Chutnik S.: Zabawy w pamięć i genderowy model miasta. Próba koncep- tualizacji praktycznej. „Teksty Drugie” 2014, nr 6.

Darska B.: Produkcyjniak społecznie zaangażowany. „Opcje” 2010, nr 1.

Kasperek K.: Ballada o smutnych dresiarach. „FA­‍‐art” 2013, nr 3.

Małochleb P.: Na klatę to wszystko. „Dekada Literacka” 2010, nr 3.

Marzec L.: Dzidzia jako łączniczka. „Czas Kultury” 2010, nr 3.

Mrozik A.: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012.

Słomak I.: Rzecz to niesłychana. „FA­‍‐art” 2008, nr 2–3.

Sobolewska J.: Nie zaznasz tu spokoju. Rozmowa z Sylwią Chutnik. „Polityka” 2009, nr 10.

Sylwia Chutnik – „Zawsze chciałam być Madonną”. „Gala.pl. Ekskluzywny serwis o gwiazdach”. http://www.gala.pl/wywiady­‍‐i­‍‐sylwetki/sylwia­‍‐chutnik­‍‐zawsze­‍‐chcialam­‍‐byc­‍‐madonna­‍‐4620?strona=3 [dostęp: 10.02.2015].

Szponar M.: Torsje porodowe. „Pogranicza” 2010, nr 2.

Szybowicz E.: Pisarka i niepisarka. Kilka uwag o rolach Sylwii Chutnik. „Pogranicza” 2012, nr 2.

Ulica w sukience. Sylwia Chutnik rozmawia z redaktorem „Lampy” o swoim „Kieszonkowym atlasie kobiet” i o polityce historycznej. „Lampa” 2008, nr 5.

Wieczorkiewicz B.: Warszawskie ballady podwórzowe. Pieśni i piosenki warszawskiej ulicy. Oprac. muz. Z. Wiehler. Warszawa 1971.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-30


KozickaD. (2015). Sylwia Chutnik, czyli kobieta w mieście. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 131-142. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8782

Dorota Kozicka 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).