Nowa książka o dawnych aniołach [rec. Dariusz Dybek: Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, ss. 260.]Abstrakt

The subject of the following review is an over 250-page book by Dariusz Dybek entitled Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku (2012). Devoted to one subject and providing a thorough analysis of the subject matter, it can be regarded as a monograph, and in particular, a problem monograph since it is “an in-depth and source study”, as Henryk Markiewicz puts it. However, Dariusz Dybek’s assumption of the equal status of the Baroque and the Enlightenment angelofanic works and angelology is disputable because the Enlightenment sources have to be described as overwhelmingly Saxon (waving aside the division into “Saxon half century” and “Stanislavian half century” is unacceptable from the historic and literary perspective). The values of Dariusz Dybek’s book can be appreciated by way of comparison of his work with an earlier study by Danuta Künstler-Langner Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy (2007).


Słowa kluczowe

angel; Polish writings of the 17th and 18th centuries; religiosity; culture of Europe

Aftonios: Progymnasmata. Tłum. B. Awianowicz. „Terminus” 2005, R. 7, z. 1–2 (12–13).

Górski K.: Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków 1986.

Künstler-Langner D.: Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Toruń 2007.

Le Goff J.: Długie średniowiecze. Tłum. M. Żurowska. Warszawa 2007.

Markiewicz H.: O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego. W: Idem: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków 2000.

Obremski K.: [rec.] Danuta Künstler-Langner, „Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy”. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 1.

Starobinski J.: Uwagi o strukturalizmie. Tłum. E. Bieńkowska. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3.

Ziomek J.: Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej. W: Idem: Prace ostatnie. Warszawa 1994.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-30


ObremskiK. (2015). Nowa książka o dawnych aniołach [rec. Dariusz Dybek: Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, ss. 260.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 191-201. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8787

Krzysztof Obremski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).