Geom(et)oda [rec. Anna Kronenberg: Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ss. 288.]Abstrakt

In the wake of spacial turn, we are currently observing in literature a growing interest in space, of which geopoetics is one aspect. The book Geopoetyka. Związki literatury i środowiska by Anna Kronenberg was submitted as her doctoral dissertation at the Department of Theory of Literature, Institute of Contemporary Culture at the University of Łódź. The author is known for her interest in geopoetics,  ecocriticism, ecofeminism and Polish immigration literature. The reviewer of Kronenberg’s work focuses on the geopoetical value of the young researcher from Łódź. She is praised for the metaphorical character of her study and her involvement reaching far beyond the academia. On the other hand however, it is pointed out that she is unable to develop Kenneth White’s thought in the scientific discourse, as compared with Elżbieta Rybicka who does so on assumption so to speak.


Słowa kluczowe

geocriticism; space; landscape; ecological praxis

Cortázar J.: Proza z obserwatorium. Tłum. Z. Chądzyńska. Kraków 1986.

Frydryczak B.: Theodor W. Adorno: pojęcie krajobrazu kulturowego. „Estetyka i Krytyka” 2013, nr 3.

Geografia antyczna. Oprac. M.S. Bodnarski. Warszawa 1957.

Gutorow J.: Geografia sensu, sens geografii (Tomasz Różycki). W: Idem: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków 2003.

Hilsbecher W.: Jak dalece literatura jest nowoczesna? W: Idem: Tragizm, absurd i paradoks. Eseje. Tłum. S. Błaut. Warszawa 1972.

Kronenberg A.: Geopoetyka jako przykład zielonego czytania i pisania. „Teksty Drugie” 2014, nr 5.

Pollack M.: Skażone krajobrazy. Tłum. K. Niedenthal. Wołowiec 2014.

Ritter J.: Krajobraz. O podstawie estetycznej w nowoczesnym społeczeństwie. Przekł. C. Piecuch. W: Szkoła Rittera. Red. S. Czerniak, J. Rolewski. [Seria: Studia z Filozofii Niemieckiej. T. 2]. Toruń 1996.

Rybicka E.: Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków 2014.

Stempowski J.: Ziemia Berneńska. Tłum. i posłowiem opatrzył A.S. Kowalczyk. Warszawa 190.

Tomkowski J.: Wojna książek. Biblioteka i historia literatury. Warszawa 2013.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-30


KadłubekZ. (2015). Geom(et)oda [rec. Anna Kronenberg: Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ss. 288.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 203-212. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8788

Zbigniew Kadłubek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).