Déjà dit, jamais vu [rec. Philippe Lacoue-Labarthe: Typografie. Wybór, oprac. i wstęp Jakub Momro. Tłum. Jakub Momro i Andrzej Zawadzki. [Seria: Horyzonty Nowoczesności. T. 108]. Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2014, ss. 372.]Abstrakt

The subject of the following review is the 2014 edition of collected articles and addresses of Philipe Lacoue-Labarthe entitled Typografie. A point of reference for his uniquely understood politicality and community (audience) is provided by the theses of a Czech philospher Jan Patočka. The following article emphasizes cohesion of Lacoue-Labarthe’s thought as seen in the volume in which the French philosopher discusses various texts in humanities, including literary, philosophical and musical. Typografie is presented as a significant voice in the ongoing debate about contemporary man.


Słowa kluczowe

social politics; philosophy of politics; French Theory; writing; deconstruction

Firth S.: Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej. Tłum. M. Król. Kraków 2011.

Gumbrecht H.U.: Shall We Continue to Write History of Literature. „New Literary History” 2008, no. 3 (32).

Patočka J.: Eseje heretyckie z filozofii dziejów. Tłum. A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz. Warszawa 1998.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-30


ZającP. (2015). Déjà dit, jamais vu [rec. Philippe Lacoue-Labarthe: Typografie. Wybór, oprac. i wstęp Jakub Momro. Tłum. Jakub Momro i Andrzej Zawadzki. [Seria: Horyzonty Nowoczesności. T. 108]. Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2014, ss. 372.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 221-227. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8790

Piotr Zając 
Uniwersytet Śląski w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).