O kwadratowym modlitewniku Henryka Wańka [rec. Henryk Waniek: Notatnik i modlitewnik drogowy. 1984–1994. Szczecin- Bezrzecze–Szczecin: Wydawnictwo Forma–Dom Kultury 13 Muz, ss. 144.]Abstrakt

At the very beginning of his review, the author indicates that Notatnik i modlitewnik drogowy by Henryk Waniek is a remarkably eccentric piece of writing (in accordance with the etymology of this word as located outside centres), placing itself outside dominant discourses and modes. In Waniek’s book artistic competence and talents merge as it also contains some prints by the author. Despite the absolute originality of the title, it has been taken from a certain semantic field of meanings close to Waniek and well known to him from his Silesian peregrinations. Therefore, it can be said that the nomadic prose of this publication is part of the geopoetic trend (the author sees Silesia, sees a road, sees space for its own sake), yet it also remains characteristic of Waniek’s writing in being esoteric, esseistic, reminiscent and metaliterary.


Słowa kluczowe

essay; history; book; prayer book; Silesia

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-30


KadłubekZ. (2015). O kwadratowym modlitewniku Henryka Wańka [rec. Henryk Waniek: Notatnik i modlitewnik drogowy. 1984–1994. Szczecin- Bezrzecze–Szczecin: Wydawnictwo Forma–Dom Kultury 13 Muz, ss. 144.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 229-237. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8791

Zbigniew Kadłubek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).