Doświadczenie szoku Walter Benjamin i trauma nowoczesnościAbstrakt

The author of the article tries to reconstruct both the way of perceiving subjectivity in the works of Walter Benjamin and the ways in which the tension between identity and history is manifested in his writings. The article concentrates on the concept of shock, developed by the philosopher during reading Baudelaire and Kafka. With this concept, it is possible to describe the transition from the narrative conception of experience to “point experience” constituted by series of sudden unconnected impulses. The moment conducing to this transition was the I World War which for Benjamin – as well as for others significant thinkers of that time – constituted an important turning point.


Słowa kluczowe

Benjamin; shock; experience; modernity; tradition

Arendt Hannah, 2007: Walter Benjamin 1892–1940. Przeł. Andrzej Kopacki. Posłowie Ewa Rzanna. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Benjamin Walter, 2011: Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy. Przeł. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Benjamin Walter, 2013: Źródło dramatu żałobnego w Niemczech. Przeł. Andrzej Kopacki. Posłowie Adam Lipszyc. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Jay Martin, 2008: Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat. Przeł. Agnieszka Rejniak‐-Majewska. Kraków: Universitas.

Rosenzweig Franz, 1998: Gwiazda zbawienia. Przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Gadacz. Kraków: Znak.

Scholem Gershom Gerhard, 2006: Żydzi i Niemcy. Eseje, listy, rozmowa. Przeł. Marzena Zawanowska, Adam Lipszyc. Wybrał, oprac. i przedmową opatrzył Adam Lipszyc. Sejny: Pogranicze.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


MarcinkowskiG. (2018). Doświadczenie szoku Walter Benjamin i trauma nowoczesności. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 9-23. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8795

Grzegorz Marcinkowski 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).