Od wiersza jako organizmu mówiącego po wiersz jako formalne pole wielościoweAbstrakt

The text traces the author’s own theoretical inquiries about the function of the poem as an aesthetic object functioning in contemporary environments, from
the earlier concept of “a poem as a speaking organism” to the contemporary slightly modified version of this idea. The modification corresponds with the remarks made by Andrzej Sosnowski who perceives contemporary poetry as the source of a negative and impenetrable performance permanently separated from the fallen world of the society. Moving from the theory of the poem as the „speaking organism” and discussing selected poems by American poets as well as his own, the author tries to develop such a concept which would enable him to protect the critical autonomy of poetry placed within the material and “contaminated” (Sosnowski’s notion) world. This new concept of the poem departs from the theory of an acute material outline and favours the critical re-conceptualizing processes which, according to the author, should occur in the contemporary poem. Such a poem is named by the author “a formal multiply field.”


Słowa kluczowe

poetry; poetics; speaking organism; critical autonomy

Armantrout Rae, 2018: Liczba całkowita. W: Eadem: Ciemna materia. Przeł. Kacper Bartczak. Stronie Śląskie: Biuro Literackie.

Bartczak Kacper, 2009: Świat nie scalony. Wrocław: Biuro Literackie.

Bartczak Kacper, 2013: Wiersz jako pochodnia niepodległa – uwagi o poetyce Petera Gizziego. „Czas Kultury”, nr 2.

Bartczak Kacper, 2017: Pokarm suweren. Stronie Śląskie: Biuro Literackie.

Baym Nina, ed., 2003: The Norton Anthology of American Literature. 6th ed. Vol. B. New York: Norton & Company, 2003.

Gizzi Peter, 1994: Correspondences of the Book. In: A Poetics of Criticism. Eds. Juliana Spahr et al. Buffalo: Leave Books.

Kałuża Anna, Jankowicz Grzegorz, red., 2015: Pracownia poetycka Silesius. Darek Foks, Andrzej Sosnowski. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy.

Sosnowski Andrzej, 2015: I ta zaskakująca konkluzja pozostaje w mocy. W:Pracownia poetycka Silesius. Darek Foks, Andrzej Sosnowski. Red. Anna Kałuża, Grzegorz Jankowicz. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy.

Stevens Wallace, 2008: Żółte popołudnie. Przeł. Jacek Gutorow. Wrocław: Biuro Literackie.

Stevens Wallace, 2017: Człowiek ze śniegu. Przeł. Kacper Bartczak.„Arterie”, nr 25 (grudzień).

Williams William Carlos, 2009: Spóźniony śpiewak. Wybór, posłowie i przeł. Julia Hartwig. Wrocław: Biuro Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


BartczakK. (2018). Od wiersza jako organizmu mówiącego po wiersz jako formalne pole wielościowe. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 25-40. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8796

Kacper Bartczak 
Uniwersytet Łódzki  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).