Anihilacja „dogmatu płci” jako droga do ostatecznej emancypacji „homosapa”, czyli gender według Williama BurroughsaAbstrakt

The article presents a thorough analysis of William S. Burroughs’s gender theory. In the first part of the text, the author characterizes Burroughs’s standpoint in the fields of literature, art, popculture, and the university. In the second part, the author explains how Burroughs understood the category of sex and gender. The third part is devoted to the way gender is represented in Burroughs’s novel The Wild Boys; in the fourth one, the author presents Burroughs’s conception of “queer” and shows how it corresponds with gender theories of radical feminists. The author concludes by emphasizing most important connections between Burroughs’s vision of sexuality and gender.


Słowa kluczowe

gender; sex; sexuality; emancipation; queer; William S. Burroughs

Baker Phil, 2010: William S. Burroughs. London: Reaktion Books. Bourdieu Pierre, 2004: Męska dominacja. Przeł. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Burroughs William Seward, 1985: The Adding Machine. Collected Essays. London: Penguin Books.

Burroughs William S., 1993: Pedał. Przeł. Paweł Lipszyc. Gdańsk: Phantom Press International.

Butler Judith, 2006: Krytycznie Queer. Przeł. Agnieszka Rzepa. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak.

Connell Raewyn, 1996: Masculinities. Cambridge: Polity Press.

Conrad Joseph, 2017: Victory. New York: Penguin Books.

Douglas Ann, 1998: Punching a Hole in The Big Lie: The Achievement of William S. Burroughs. In: Word Virus: The William S. Burroughs Reader. Eds. James Grauerholz, Ira Silverberg. New York: Grove Press.

Durczak Jacek, 2003: Beatnicy. W: Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Red. Agnieszka Salska. T. 2. Kraków: Universitas.

Dworkin Andrea, 2007: Intercorse. New York: Basic Books.

Firestone Shulamith, 1972: The Dialectic of Sex: A Case for Feminist Revolution: New York: Bantam Books.

Gagnon John, Simon William, 1973: Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. Chicago: Aldine Transaction.

Jagose Annamarie, 2000: Queer Theory. An Introduction. New York: NYU Press.

Kłosińska Krystyna, 2010: Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kosofsky Sedgwick Eve, 1985: Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press.

Księżyk Rafał, 2013: 23 cięcia dla Williama S. Burroughsa. Gdańsk: Wydawnictwo W Podwórku.

Lydenberg Robin, 1987: Word Cultures: Radical Theory and Practice in William S. Burroughs’ Fiction. Champaign: University of Illinois.

Miles Barry, 1992: William Burroughs. El Hombre Invisible. London: Virgin Books.

Millett Kate, 1971: Sexual Politisc. Tiptree: Granada Publishing Limited.

Mikriammos Philippe, 1975: William S. Burroughs: La Vie et L’Oeuvre. Paris: Seghers.

Morgan Ted, 2012: Literary Outlaw: The Life and Times of William S. Burroughs. New York: W.W. Norton & Company.

Odier Daniel, 1989: The Job: Interviews with William S. Burroughs. New York: Penguin Books.

Seidman Steven, 1997: Difference Troubles: Queering Social Theory and Sexual Politics: Cambridge: Cambridge University Press.

Seidman Steven, 2012: Społeczne tworzenie seksualności. Tłum. Paweł Tomanek. Przedmowa do wyd. polskiego Jacek Kochanowski. Warszawa: PWN.

Szacki Jerzy, 2000: Spotkania z utopią. Warszawa: Sic!

Silverberg Ira, 1998: Editor’s Preface. In: Word Virus: The William S. Burroughs Reader. Eds. James Grauerholz, Ira Silverberg. New York: Grove Press.

Zdebik Jakub, 2012: Deleuze and the Diagram: Aesthetic Threads in Visual Organization. New York–London: Continuum.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


BarłowskiD. (2018). Anihilacja „dogmatu płci” jako droga do ostatecznej emancypacji „homosapa”, czyli gender według Williama Burroughsa. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 81-95. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8799

Dezydery Barłowski 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).