Genderfikacja Czy miasta mają płeć? [rec. Marguerite van den Berg: Gender in the Post-Fordist Urban. The Gender Revolution in Planning and Public Policy. London: Palgrave Macmillan, 2017, ss. 128.]Abstrakt

The aim of the review is to discuss the main threads in Marguerite van den Berg’s monograph Gender in the Post-Fordist Urban. The Gender Revolution in Planning and Public Policy (2017). The author of the monograph analyses the city of Rotterdam in terms of gender-specific practices, which, according to the researcher, are consistent with the logic of the post-fordist city.


Słowa kluczowe

gentrification; genderfication; Marxist feminism; identity policy

Berg Marguerite van den, Schinkel Willem, 2009: „Women from the Catacombs of the City”. Gender Notions in Dutch Culturist Discourse. „Innovation. The European Journal of Social Science Research”, vol. 22 (4).

Christafore David, Leguizamon Susane, 2016: Is „Gaytrification” a Real Phenomenon? „Urban Affairs Review”. DOI: https://doi.org/10.1177/1078087416682321

Cleaver Harry, 2011: Polityczne czytanie Kapitału. [Tłum. z jęz. ang. Iwo Czyż]. Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trójka”.

Dalla Costa Mariarosa, 2004: Capitalism and Reproduction. Trans. Julian Bees. „Commoner”, no. 8.

Dalla Costa Mariarosa, James Selma, 1975: The Power of Women and the Subversion of the Community. Bristol: Falling Wall Press.

Federici Silvia, 1975: Wages Against Housework. Bristol: Falling Wall Press.

Federici Silvia, 2012: Revolution at Point Zero. Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. Oakland, CA–Brooklyn, NY–London: PM Press–Common Notions–Turnaround.

Glass Ruth, 1964: In London. Aspects of Change. London: MacGibbon & Kee.

Harvey David, 2012: Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. [Tłum. Agnieszka Kowalczyk et al.]. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Juskowiak Piotr, 2015: Przestrzenie wspólnoty. Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Knopp Lawrence, 1997: Gentrification and Gay Neighborhood Formation in New Orleans. A Case Study. In: Homo Economics. Capitalism, Community, and Lesbian and Gay Life. Eds. Amy Gluckman, Betsy Reed. New York: Routledge.

Lauria Mickey, Knopp Lawrence, 1985: Toward an Analysis of the Role of Gay Community in the Urban Renaissance. „Urban Geography”, vol. 6 (2).

Massey Doreen, 1994: Space, Place, and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Massey Doreen, Allen John, eds., 1984: Geography Matters! A Reader. Cambridge–New York: Cambridge University Press in association with the Open University.

Merrifield Andy, 2002: Metromarxism. A Marxist Tale of the City. New York: Routledge.

Pasquinelli Matteo, 2008: Animal Spirits. A Bestiary of the Commons. Amsterdam: NAi Publishers–Institute of Network Cultures.

Roszkowska Magda, Sadura Przemysław, 2017: Napływowa klasa średnia kolonizuje polską wieś. Dla lokalsów to już nie jest miejsce do życia. „GAZETA.PL Weekend” 2017. http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22851581,polska-wies-kolonizuje-naplywowa-klasa-srednia-i-sprawia-ze.html [27.05.2018].

Sadura Przemysław, Murawska Katarzyna, Włodarczyk Zofia, 2017: Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Warszawa 2017. http://fundacjawspomaganiawsi.pl/wp-content/uploads/2017/09/Wie%C5%9B-w-Polsce-2017-Diagnoza-i-Prognoza-Raport-Fundacji-Wspomagania-Wsi-pe%C5%82na-wersja.pdf [27.05.2018].

Smith Neil, 1996: The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City. London–New York: Routledge.

Smith Neil, 2008: Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space. With the new afterword by the author and a foreword by David Harvey. Athens: University of Georgia Press.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


WarmuzK. (2018). Genderfikacja Czy miasta mają płeć? [rec. Marguerite van den Berg: Gender in the Post-Fordist Urban. The Gender Revolution in Planning and Public Policy. London: Palgrave Macmillan, 2017, ss. 128.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 207-217. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8806

Katarzyna Warmuz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).