Wędrówki opolsko-drohobyczańskie Bestiarium Tomasza Różyckiego na tle prozy Brunona SchulzaAbstrakt

The article discusses links between Tomasz Różycki’s Bestiarium [Bestiary] and Bruno Schulz’s texts. Special attention is paid to the motif of wandering (both physical and mental) that can be traced in those works. Another important issue is onirism, inter-textual references and ways of creating the depicted world (mythology of reality, particular motifs, props, schemes). Różycki presents himself as an artist aware of his own work and cultural achievements. He creates an original novel which, at the same time, is strongly rooted in tradition.


Słowa kluczowe

tradition; cultural contexts; motif of wandering; onirism

Bolecki Włodzimierz, 1980: Schulz: nazywanie nienazywalnego. „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 6 (54).

Bolecki Włodzimierz, Jarzębski Jerzy, Rosiek Stanisław, oprac. i red., 2003: Słownik schulzowski. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Cieślak Tomasz, 2017: Postschulzowskie przestrzenie (re)konstruowane. Dolny Śląsk w „Manekinach” Karola Maliszewskiego i „Bestiarium” Tomasza Różyckiego. W: Geograficzne przestrzenie utekstowione. Red. Bożena Karwowska et al. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Czabanowska-Wróbel Anna, 2006: Okręt o siedmiu dnach. [Online:] http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=292&siteback=archiwum [4.03.2016].

Dybel Paweł, 2013: Bruno Schulz i psychoanaliza. „Teksty Drugie”, nr 6.

Gondowicz Jan, 2014: Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hornik Sławomir, 2012: Wielka księga wakacyj (Bruno Schulz w „Koloniach” Tomasza Różyckiego). [Online:] http://archiwum5.kwartalnik.eu/43/43/htm/esej/hornik.html [15.02.2016].

Huelle Paweł, 2012: Bestiarium. „Zeszyty Literackie”, z. 4 (30).

Jarzębscy Jerzy i Teresa, 1976: Uwagi o semantyce przestrzeni i czasu w prozie Brunona Schulza. W: Studia o prozie Brunona Schulza. [Red. Tadeusz Bujnicki]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Jarzębski Jerzy, 1998: Czas. W: Bruno Schulz: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. Jerzy Jarzębski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jarzębski Jerzy, 1999: Schulz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. Kaszuba-Dębska Anna, 2016: Kobiety i Schulz. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Kopaliński Władysław, 2000: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Muza.

Kostrzewa Radosław, 1995: „Pater familias” – rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza. „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Leksykon symboli – Herder, 2009. Oprac. oryg. Marianne Oesterreicher-Mollwo. Przeł. Jerzy Prokopiuk. Red. wyd. Lech Robakie wicz. Warszawa: Dom Wydawniczy tCHu.

Markowski Michał Paweł, 1994: „Wiosna”: między retoryką i erotyką. W: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992. Red. Jerzy Jarzębski. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C.– nakł. Instytutu Filologii Polskiej UJ.

Mizerkiewicz Tomasz, 2012: Bogatszy o zapomnienie. „Nowe Książki”, nr 3.

Nalewajk Żaneta, 2013: Schulzowskie relacje transtekstualne i kontekstowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku. [Online:]

Nęcka Agnieszka, 2013: Półka literacka 2012. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (11).

Nowacki Dariusz, 2012: Koszmar nocy letniej. „Tygodnik Powszechny”, nr 16.

Olchanowski Tomasz, 1995: Antymit Ojca w prozie Brunona Schulza. „Test”, z. 2.

Olchanowski Tomasz, 1996: „Mit” poszukiwania ojca w „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza. „Świat Psychoanalizy”, nr 2.

Olchanowski Tomasz, 2001: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza. Białystok: Trans Humana.

Olejniczak Józef, 2013: Bruno Schulz szuka języka: W: Bruno od księgi blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza. Red. Paweł Próchniak. Kraków: Wydawnictwo EMG.

Ossowski Andrzej, 1994: Drohobyckie bestiarium. W: Bruno Schulz in memoriam. 1892–1942. Red. Małgorzata Kitowska-Łysiak. Lublin: Wydawnictwo Fis.

Owczarski Wojciech, 2014: Między mitem a świtem. O Schulzowskiej wizji snu. W: Schulz. Między mitem a filozofią. Red. Joanna Michalik, Przemysław Bursztyka. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Panas Władysław, 1976: „Zstąpienie w esencjonalność”. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza. W: Studia o prozie Brunona Schulza. [Red. Tadeusz Bujnicki]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Piszę, więc jestem. Nieśmiertelny, 2013. Wywiad z Tomaszem Różyckim przeprowadziła Dorota Wodecka. 20.12.2013. [Online:]

Rabizo-Birek Magdalena, 2005: Szlakiem Dantego i Schulza. „Kresy”, nr 3.

Różycki Tomasz, 2012: Bestiarium. Kraków: Znak.

Schulz Bruno, 1998: Mityzacja rzeczywistości. W: Idem: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. Jerzy Jarzębski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Schulz Bruno, 2002: Księga Listów. Zebrał i przygot. do druku Jerzy Ficowski. Wyd. 2, przejrz. i uzup. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Schulz Bruno, 2013a: Sanatorium pod Klepsydrą. Warszawa: Wydawnictwo MG.

Schulz Bruno, 2013b: Sklepy cynamonowe. Warszawa: Wydawnictwo MG.

Smaza Monika, 2003: Słownik wyrazów obcych. Toruń: Literat.

Stala Krzysztof, 1994: Architektura Schulzowskiej wyobraźni. W: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992. Red. Jerzy Jarzębski. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C.–nakł. Instytutu Filologii Polskiej UJ.

Sulikowski Andrzej, 1994: Bruno Schulz i kobiety. O motywach nie tylko z „Xsięgi Bałwochwalczej”. W: Bruno Schulz in memoriam. 1892–1942. Red. Małgorzata Kitowska-Łysiak. Lublin: Wydawnictwo Fis.

Szumiec Anna, 2018: Przestrzenie wyobraźni. O kreacjach świata przedstawionego w prozie Tomasza Różyckiego. W: Przekraczanie granic. Triumf wyobraźni. Red. Bożena Kuklińska, Marta Gudowska, Arkadiusz Gudowski. Lublin: ARTmagedon.

Świeściak Alina, 2004: Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka”, nr 5–6 (207–208).

Waś Zuzanna, 2013: Mityzacja rzeczywistości w „Dwunastu stacjach” Tomasza Różyckiego oraz w „Opowieściach galicyjskich” i „Dukli” Andrzeja Stasiuka. Próba porównania. Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyczny. Praca magisterska. 2013. [Online:]

Zgorzelski Czesław, oprac., Opacki Ireneusz, współudz., 1962: Ballada polska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


SzumiecA. (2018). Wędrówki opolsko-drohobyczańskie Bestiarium Tomasza Różyckiego na tle prozy Brunona Schulza. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 247-266. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8808

Anna Szumiec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).