Oktawa w epice historycznej wieków dawnych – wybrane problemy (na przykładzie Pamiętnego uprowadzenia wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego)

Marcin Piątek
https://orcid.org/0000-0002-6753-6278

Abstrakt

The article is divided into two parts. The first one describes a career that ottava rima had in seventeenth-century heroic narrative poems. What the author references are the most valid opinions by scholars of the Polish verse pertaining to ottava rima, in addition to the opinions by the poets who struggled to write in this challenging stanza form. Part two of the article analyses selected stanzas (ottavas) from the narrative poem Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej… (1745) by Stanisław Wincenty Jabłonowski. Aside from versological questions, also the most important problems are indicated that relate to editing and punctuation of the Jabłonowski’s ottava rima.


Słowa kluczowe

ottava rima; stanza structure; heroic narrative poems; punctuation

Bojanowski Jan, 1622: Naumachija chocimska […]. Jarosław: Drukar- nia Jana Szeligi. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie. Sygn. 35397 II.
Dłuska Maria, 1970: Dookoła Piotra Kochanowskiego przekładu „Jerozolimy wyzwolonej” (sprawa oktawy). W: W kręgu „Gofreda” i „Orlanda”. Księga pamiątkowa sesji naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 4–6 kwietnia 1967 r.). Red. Tadeusz Ulewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Feliński Alojzy, 1840: O wierszowaniu. W: Idem: Dzieła. T. 2. Wrocław: Nakładem Zygmunta Schlettera.
Furmanik Stanisław, 1955: O interpunkcji w drukach staropolskich. „Pamiętnik Literacki”, z. 4.
Godyń Jan, 2009: Studia edytorskie – interpunkcyjne. W: Idem: Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Górski Konrad, 1973: Zagadnienie interpunkcji w wydaniach klasyków polskich. „Pamiętnik Literacki”, z. 4.
Grzeszczuk Stanisław, 1968: Piotra Kochanowskiego poemat o wojnie pobożnej. W: Piotr Kochanowski, Torquato Tasso: Gofred abo Jeruzalem wyzwolona. Oprac. Stanisław Grzeszczuk, przypisy Roman Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Jabłonowski Stanisław Wincenty, 1745: Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej […]. Zamość: Drukarnia Akademii Zamojskiej. Biblioteka Narodowa, sygn. W.1.2394. [Online:] https://polona.pl/item/pamietne-vprowadzenie-woyska-z-ciesni-bvkowinskiey-stanislawa-iablonowskiego,OTg2ODM/0/#info:metadata [15.12.2019].
Jabłonowski Stanisław Wincenty, 2019: Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej. Oprac. Marcin Piątek. Warszawa: Wydawnic- two Naukowe Sup Lupa.
Kochanowski Piotr, Tasso Torquato, 1968: Gofred abo Jeruzalem wyz- wolona. Oprac. Stanisław Grzeszczuk, przypisy Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Kochowski Wespazjan, 1983: Dzieło Boskie albo pieśni Wiednia wybawionego […]. Transkrypcja i posł. Marian Kaczmarek. Wrocław: Ossolineum.
Kopczyńska Zdzisława, 1963: Polska strofa oktawowa. „Pamiętnik Literacki”, z. 2.
Kopczyńska Zdzisława, 1964: Strofa ośmiowersowa. W: Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział 3: Wersyfikacja. T. 6: Strofika. Red. Maria Re- nata Mayenowa. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla, 1963: O wierszu ro- mantycznym. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Krauze-Karpińska Joanna, 2016: Czy postawić przecinek? Interpunkcyj- ne rozterki wydawcy tekstów dawnych. „Nauka”, nr 4.
Nowak-Dłużewski Juliusz, 1971: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Okoń Jan, 1976: Wstęp. W: Samuel Twardowski: Dafnis drzewem bobkowym. Oprac. Jan Okoń. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Pszczołowska Lucylla, 2001: Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław: FUNNA.
Rusnak Radosław, 2010: Późnobarokowe przekłady „Wojny domowej” Lukana na tle epickiej tradycji epoki. W: W kręgu Kalliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty. Red. Aleksandra Oszczęda, Jacek Sokolski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Spławiński Stanisław, 1929: „Farsalia” Lukana w przekładach polskich XVII wieku. Kraków: Skład Główny w Kasie im. J. Mianowskiego.
Wolińska Olga, 1998: Oktawa „Dzieła Boskiego” Wespazjana Kochowskie- go. (Przyczynek do studiów nad tradycją Tassa w Polsce). W: Z ducha Tasssa. Red. Renarda Ocieczek, przy współudziale Bożeny Mazurkowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zawodziński Karol Wiktor, 1954: Studia z wersyfikacji polskiej. Oprac. Janina Budkowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


PiątekM. (2019). Oktawa w epice historycznej wieków dawnych – wybrane problemy (na przykładzie Pamiętnego uprowadzenia wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego). Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 137-149. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.08

Marcin Piątek  piatmarcin@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6753-6278