Linia falista i totalność. Efektowność i efektywność poezji Kamili Janiak

Karol Poręba
https://orcid.org/0000-0002-3230-7723

Abstrakt

The aim of this article is to discuss poetic works by Kamila Janiak using categories of showiness (a formal surplus) and efficiency (understood as critical or per-formative potential). The author of the article comments upon the early reception of Janiak’s poems to point that first reviewers oftentimes intuitively indicated the totality of Janiak’s poetic gestures, and then he traces the poetess’s strategy back to Camp aesthetics.


Słowa kluczowe

Kamila Janiak; Camp; engaged poetr

Barthes Roland, 1997: Przyjemność tekstu. Przeł. Adriana Lewańska. Warszawa: KR.

Butler Judith, 2010: Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. Przeł. Adam Ostolski. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Glosowitz Monika, 2016: „Miłość jest jak sezamowe paluszki”. Kamila Janiak i Kira Pietrek o pracy afektywnej. W: Jakieś rozwiązania. [Red. tomu Piotr Śliwiński]. Poznań: WBPiCAK.

Honet Roman, [b.r.]: Poeci na nowy wiek. Rocznik 2007. „biBLioteka”. [Online:] http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/poeci-na-nowy-wiek-rocznik-2007/ [29.09.2019].

Houellebecq Michel, 2015: Możliwość wyspy. Przeł. Ewa Wieleżyń-ska. Wyd. 4. Warszawa: W.A.B.

Janeczko Weronika, [b.r.]: Trochę tak, a trochę nie. „Wizje”. [Online:] https://magazynwizje.pl/aktualnik/weronika-janeczko-recenzja-janiak/ [29.09.2019].

Janiak Kamila, 2007: frajerom śmierć i inne historie. [Ilustr. Marek Sobczyk]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury.

Janiak Kamila, 2009: kto zabił bambi? [Ilustr. Marek Sobczyk]. Warszawa: Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language (MAMMAL).

Janiak Kamila, 2016: zwęglona jantar. [Rysunki Grzegorz Szyma]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury.

Janiak Kamila, 2018: wiersze przeciwko ludzkości. Autorka ilustr. Ola Wasilewska. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu–Staromiejski Dom Kultury w Warszawie.

Janiak Kamila, Budnik Agnieszka, 2019: W stronę konkretu. Rozmowa z Kamilą Janiak. Tekst Agnieszka Budnik. „Kultura u Podstaw”. 24.01.2019. [Online:] https://kulturaupodstaw.pl/kamila-janiak-w-strone-konkretu/ [29.09.2019].

Janiak Kamila, Staśko Maja, [b.r.]: I nic, i nic dzieje się dalej. [Z Kamilą Janiak rozmawia Maja Staśko]. „biBLioteka”. Sierpień 2016. [Online:] https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/nic-nic-dzieje-sie/ [29.09.2019].

Kałuża Anna, 2010: Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku. Wrocław: Biuro Literackie.

Kałuża Anna, 2016: Zwęglony wiersz. „Tygodnik Powszechny”. [Online:] https://www.tygodnikpowszechny.pl/zweglony-wiersz-146065 [29.09.2019].

Lorkowski Piotr Wiktor, 2010: Kamila Janiak, „Kto zabił bambi?”. [Online:] http://piotrwiktor.blox.pl/2010/05/Kamila-Janiak-kto-zabil-bambi-Staromiejski-Dom.html [15.04.2016].

Redaktor biBLioteki, [b.r.]: Formy zaangażowania. „BiBLioteka”. [Online:] https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/formy-zaangazowania/ [12.10.2019].

Skurtys Jakub, 2016: Ja-składnia. W: Zebrało się śliny. Red. Paweł Kaczmarski, Marta Koronkiewicz. Stronie Śląskie: Biuro Literackie.

Skurtys Jakub, 2019: Bywało lepiej. Podsumowanie roku 2018. Ilustracja Jędrzej Jeleński. „Mały Format” 2019, [nr] 01. [Online:] http://malyformat.com/2019/01/bywalo-lepiej-podsumowanie-2018-roku/ [29.09.2019].

Sontag Susan, 2018: Przeciw interpretacji i inne eseje. Przeł. Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. Kraków: Karakter.

Świeściak Alina, 2018: Kamila Janiak i punk. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka 33 (53): (Nie)opisane. Poetki polskie XX I XXI wieku (cz. II). [Online:] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/15913 [15.10.2019].

Uniłowski Krzysztof, 2006: „Proza środka”, czyli stereotyp literatury nowoczesnej. W: Idem: Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wawrzyńczyk Rafał, 2007: Wanna, którą niełatwo… „Studium”, nr 3/4.

Ważyk Adam, 1951: Mickiewicz i wersyfikacja narodowa. Warszawa: Czytelnik.

Ważyk Adam, 1964: Esej o wierszu. Warszawa: Czytelnik.

Winiarski Jakub, 2008: Drapieżna, wulgarna, nieco chaotyczna. „Odra”, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


PorębaK. (2019). Linia falista i totalność. Efektowność i efektywność poezji Kamili Janiak. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 163-172. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.11

Karol Poręba  karolporeba94@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3230-7723
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).