Jak wyrwać się z nostalgii [dot. P. Włodek: Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro]

Karolina Kostyra
https://orcid.org/0000-0002-4983-9195

Abstrakt

The article discussesa book by Patrycja Włodek entitled Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro [The End of Innocence: The image and remembrance of the Eisenhower era in American feature films and television series – between representation, nostalgia, and critical retro style]. The author of the article positions her publication amongst other film studies research devoted to “nostalgic cinema” and enters into dialogue with concepts put forward by Włodek. The polemical pendants and glosses centre on searching for currents, titles, and readings both supporting Włodek’s considerations and transcending her interpretive framework relating to retro nostalgic (cinema of the 1980s) and retro classic (the most recent films and television series).


Słowa kluczowe

nostalgia; retro; film studies; American cinema

Bauman Zygmunt, 2018: Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przeł. Karolina Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bojm Swietłana, 2012: The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.
Cook Pam, 2005: Screening the Past: Memory and Nostalgia in Cinema. New York: Routledge.
Creed Barbara, 1987: From Here to Modernity: Feminism and Postmodernism. „Screen”, vol. 28.
Drenda Olga, 2016: Duchologia polska: rzeczy i ludzie w latach transformacji. Kraków: Karakter.
Hutcheon Linda, 1998: Irony, Nostalgia, and the Postmodern. [Online:] https://web.archive.org/web/20050317095114/http://www.library.utoronto.ca/utel/criticism/hutchinp.html [1.07.2019].
Jameson Fredric, 1984: Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. „New Left Review”, vol. I/146. [Online:] https://newleftreview.org/issues/I146/articles/fredric-jameson-postmodernism-or-the-cultural-logic-of-late-capitalism [5.08.2019].
Le Sueur Marc, 1977: Theory Number Five: Anatomy of Nostalgia Film: Heritage and Methods. „Journal of Popular Film”, vol. 6.
Major Małgorzata, Włodek Patrycja, red., 2018: Pomiędzy retro a retromanią. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Marzec Andrzej, 2015: Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. Warszawa: BęcZmiana.
McPadden „McBeardo” Mike, 2019: Teen Movie Hell. A Crucible of Coming-of-Age Comedies from Animal House to Zapped! New York: Brazillion Points.
Niemeyer Katharina, ed., 2014: Media and Nostalgia. Yearning for the Past, Present and Future. Paris: AIAA.
Reynolds Simon, 2018: Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością. Przeł. Filip Łobodziński. Warszawa: KosmosKosmos.
Smokler Kevin, 2016: Brat Pack America: A Love Letter to ʼ80s Teen Movies. New York–Los Angeles: Rare Bird Books.
Sprengler Christine, 2009: Screening Nostalgia. Populuxe Props and Technicolor Aesthetics in Contemporary American Film. Oxford–New York: BerghahnBooks.
Syska Rafał, 2012: Reaganomatoretro, czyli czekając na herosa. „EKRAN-y” nr 52.
Szczekała Barbara, 2018: Nie tylko nostalgia. Fenomen retro krytycznego. W: Pomiędzy retro a retromanią. Red. Małgorzata Major, Patrycja Włodek. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


KostyraK. (2019). Jak wyrwać się z nostalgii [dot. P. Włodek: Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro]. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 239-252. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.15

Karolina Kostyra  gilbertalbertyna@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4983-9195
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).