Szczęście w nieszczęściu. O matkach dzieci Holocaustu[dot. P. Dołowy: Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu]

Aleksandra Grzemska
https://orcid.org/0000-0002-0008-2435

Abstrakt

The article is a discussion of Patrycja Dołowy’s book which contains conver-sations with Holocaust children, the survivors of Shoah. Its main theme are relations of Jewish children with their both “biological” and “foster” mothers. The topic is a complex one, for it relates to persons confronting the Holocaust trauma, their unstable, fractured identity, and more often than not, the lack of knowledge about one’s family fates and roots. The mother in those stories eludes a unifying, common, and typical definition. The cases described in the stories of Holocaust children undermine the simplifying socio-cultural constructs relating to mothers, liquefy the binary distinctions into “biol-ogical” and “foster”, Jewish and Polish; and transform the framework of speaking about motherhood and childhood.


Słowa kluczowe

Holocaust children; mothers; family relations; Holocaust narratives

Dołowy Patrycja: Widoczki. [Blog]. [Online:] http://patrycjadolowy.pl/ [12.12.2019].
Dołowy Patrycja, 2019: Żyjemy w miejscu, które jest cmentarzem. Rozmawiała Daria Porycka. Dziennik.pl. 19.04.2019. [Online:] https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/596156,patrycja-dolowy-kluczem-bylo-pytanie-o-matki.html [15.09.2019].
Filipkowski Piotr, 2014: Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja. „Teksty Drugie”, nr 5.
Grynberg Mikołaj, 2014: Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Katz Janina, 2006: Moje życie barbarzyńcy. Tłum. Bogusława Sochańska. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Passini Paweł, reż., 2016: Matki. Spektakl teatralny. Tekst i dramaturgia Patrycja Dołowy. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich. Warszawa.
Ricoeur Paul, 2007: Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. Janusz Margański. Kraków: Universitas.
Rubin Helena, 2018: Czas odnaleziony. Podróże z moją matką. Tłum. Krzysztof Środa. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce. [Online:] http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab9.php?s=myionas.php [20.09.2019].
Szcześniak Małgorzata, 2007: Wdzięczność w świetle wybranych koncepcji psychologiczno-społecznych. „Roczniki Psychologiczne”, T. 10, nr 1.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


GrzemskaA. (2019). Szczęście w nieszczęściu. O matkach dzieci Holocaustu[dot. P. Dołowy: Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu]. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 253-263. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.16

Aleksandra Grzemska  a.grzemska@gmail.com
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0008-2435




Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).