Od-zdarzanie się zdarzeń. (O liryce Stanisława Czerniaka)

Paweł Dybel
https://orcid.org/0000-0002-4757-9991

Abstrakt

The article discusses philosophical poems by Stanisław Czerniak published in recent years, where a perceivably intensified motif has been the criticism of contem-porary culture more and more dependent on the Internet-based virtual worlds. The accuracy of the said criticism is pointed out, for it reveals the superficial and illusionary character of individual identity built upon those worlds. A lot of space is devoted in the article to the analysis of sophisticated “word plays”, characteristic for Czerniak’s works, imbuing it with a character that remains exceptional, distinctively individual in contemporary Polish poetry.


Słowa kluczowe

Internet; smartphone; happenings; cogito; history; self; language

zerniak Stanisław, 2009: Nagie Że. Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych.
Czerniak Stanisław, 2017: Iskra buntu. Nowa Wieś k. Torunia: Wydawnictwo Rolewski.
Czerniak Stanisław, 2019: Powrót zdarzeń. Posłowiem opatrzył Marek Pieczara. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Derdowski Krzysztof, 2013: Mistyka, zwierzęta i koany. Rzecz o poezji Stanisława Czerniaka. Nowa Wieś k. Torunia: Wydawnictwo Rolewski.
Derdowski Krzysztof, red., 2012: Antropologia podmiotu lirycznego. Wokół „Nagiego Że” Stanisława Czerniaka. Nowa Wieś k. Torunia: Wydawnictwo Rolewski.
Dybel Paweł, 2018: Nic poezji. O liryce filozoficznej Stanisława Czerniaka.Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Karpowicz Tymoteusz, 1962: Rozkład jazdy. W: Idem: W imię znaczenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Pieczara Marek, 2016: Poeta składni świata. O twórczości Stanisława Czerniaka. Nowa Wieś nad Drwęcą: Wydawnictwo Rolewski.
Pieczara Marek, 2019: Posłowie / Poeta intelektualnej draki. W: Stanisław Czerniak: Powrót zdarzeń. Posłowiem opatrzył Marek Pieczara. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


DybelP. (2019). Od-zdarzanie się zdarzeń. (O liryce Stanisława Czerniaka). Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 293-316. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.19

Paweł Dybel  paweldybel@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4757-9991
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).