(1)
ChutnikS. Jolanta (fragment). SSP 2015, 6, 155-161.