Kompetencje kluczowe w edukacji polonistycznej a działalność innowacyjna szkół — przykład rozwiązań dydaktycznych


Abstrakt

The aim of the article is to discuss the issue of key competences and to show examples of didactic solutions related to their education in the scope of Polish language education and educational work. The author focuses primarily on social and communication competences. She presents the assumptions of pedagogical innovation, which assumes youth project activities. She also points out the benefits of casting students as explorers, seekers, and creators.


Słowa kluczowe

key competences; social competences; communication competences; didactic innovations

Cieślar N., Samsel‑Opalla J.: Pojęcie kompetencji kluczowych w Podstawie programowej. „Nauczyciel i Szkoła” 2010, nr 1—2.

Goćkowski J., Machowska K.M.: Społeczeństwo wiedzy a społeczeństwo informatyczne. W: Społeczeństwo informatyczne. Szansa czy zagrożenie. Red. B. Chyrowicz. Lublin 2003.

Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego. Red. A. Smoczyńska. Warszawa 2005.

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 6. Gdańsk 2017.

Matczak A.: Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik. Warszawa 2001.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K.: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Tłum. D. Kobylińska, P. Izdebski, A. Jaworska. Warszawa 2007.

Nagajowa M.: ABC metodyki języka polskiego. Warszawa 1995.

Sęk H.: Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 2004.

Sikorski M.: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli. „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2010, nr 2.

Sternal E.: Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno‑gospodarczych. „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 2.

Sztejnberg A.: Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się. Wrocław 2004.

Zacher L.W.: Od społeczeństwa informacji do społeczeństwa wiedzy. Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?. Kraków 2004.

Żuchowska W.: Do czego dydaktykom potrzebne jest pojęcie kompetencji. „Nowa Polszczyzna” 1999, nr 1.

Źródła internetowe

Kwestionariusz ankiety. https://centrumwspieraniarodzin.pl/images/uploads/Zalacznik_3_OPZ_1_Kwestionariusz%20ankiety%20kompetencji%20spo%C5%82ecznych.pdf [data dostępu: 30.03.2020].

Podstawa programowa kształcenia ogólnego. https://podstawaprogramowa.pl/Ustawa Prawo oświatowe. Dz.U., poz. 2248. https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186 [data dostępu: 30.03.2020].

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku. Dz.U. L 394 z 30.12.2006. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN [data dostępu: 30.03.2020].

Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C189/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN [data dostępu: 30.03.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-06


KubarekM. (2020). Kompetencje kluczowe w edukacji polonistycznej a działalność innowacyjna szkół — przykład rozwiązań dydaktycznych. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 29, 101-110. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2020.29.07

Marta Kubarek 
V LO im. Władysława Broniewskiego w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9409-1884