Rozwijanie języka edukacji szkolnej na przykładzie streszczenia


Abstrakt

The author of the article defines school communicative situation as the one requiring from the student an ability to use specialised language known as the language of school education. According to regulations currently in force, improving the fluency in the said language is a task of teachers of all school subject because knowing it is one of the conditions of attaining educational success. The article presents a proposal to work on a summary that includes the determinants of school education language.


Słowa kluczowe

language of school education; summary; language education; teaching language

Bakuła K.: Mówione ≈pisane: komunikacja, język, tekst. Wrocław 2008.

Beacco J.‑C., Byram M., Cavalli M., Coste D. et al.: Guide pour le développement et la mise en oeuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle. [B.m.w.] 2016.

Bernstein B.: Language and Social Class. „British Journal of Sociology” 1960, vol. 11, s. 271—276.

Bernstein B.: Odtwarzanie kultury. Oprac. A. Piotrowski. Przeł. Z. Bokszański i A. Piotrowski. Warszawa 1990.

Bernstein B.: Some Sociological Determinations of Perceptions. „British Journal of Sociology” 1958, vol. 9, s. 159—174.

Cummins J.: BICS and CALP: Empirical and Theoretical Status of the Distinction. In: Encyclopaedia of Language and Education. Eds. B. Street, N.H. Hornberger. New York 2008.

Gajda S.: Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa—Wrocław 1982.

Hymes D.: Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality. London 1996.

Jędrychowska M., Kłakówna Z.A.: To lubię! Teksty i zadania. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5. Książka ucznia. Kraków 1995.

Labov W.: The Social Stratification of English in New York City. Washington 1966.

Labov W.: Sociolinguistic Patterns. Philadelphia 1972.

Marzano R.J., Pickering D.J.: Building Academic Vocabulary. Teachers Manual. Alexandria, Virginia, 2005.

Milroy L.: Language and Social Networks. Oxford 1980.

Miodunka W.T.: Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego. W: Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej‑Brzezinie z okazji Jej jubileuszu. Red. J.S. Gruchała, H. Kurek. Kraków 2010.

Nocoń J.: Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym — tradycja i zmiana. Opole 2009.

Ożóg K.: Polszczyzna młodzieży — kod ograniczony i kod rozwinięty pochodną postawy mieć i postawy być. W: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Red. J. Porayski‑Pomsta. Warszawa 2002.

Schleppegrell M.J.: Academic Language in Teaching and Learning: Introduction to the Special Issue. „The Elementary School Journal” 2012, no. 112 (3), s. 409—418.

Schleppegrell M.J.: The Language of Schooling. A Functional Linguistics Perspective. London 2004.

Snow C.E., Uccelli P.: The Challenge of Academic Language. In: The Cambridge Handbook of Literacy. Eds. D.R. Olson, N. Torrance. Cambridge 2009.

Szymańska M.: Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku. Kraków 2016.

Trysińska M. Kod rozwinięty i kod ograniczony w filmach animowanych dla dzieci. W: Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów. Red. B. Niesporek‑Szamburska. Katowice 2012.

Źródła internetowe

Filipiak E. Człowiek — język — rzeczywistość (w kontekście pytań o efektywną edukację językową w szkole. https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1818/Ewa%20Filipiak%20Cz%C5%82owiek%20jezyk%20rzeczywistosc.pdf?sequence=1 [data dostępu: 23.03.2020].

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski [data dostępu: 23.03.2020].

Lillywhite K.M.: Developing Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) in Diverse Classrooms. Utah 2011. https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=honors [data dostępu: 23.03.2020].

Pamuła‑Behrens M., Szymańska M.: Metodyka nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda JES‑PL — matematyka. Kraków 2018. http://fundacjareja.eu/do-pobrania/ [data dostępu: 23.03.2020].

Pamuła‑Behrens M., Szymańska M.: W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Przewodnik. Kraków 2017. https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=16877 [data dostępu: 23.03.2020].

Pamuła‑Behrens M., Szymańska M.: W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Kraków 2017. http://fundacjareja.eu/w-polskiej-szkole/ [data dostępu: 23.03.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-06


SzymańskaM. (2020). Rozwijanie języka edukacji szkolnej na przykładzie streszczenia. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 29, 123-138. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2020.29.09

Marta Szymańska 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7881-0957