Koncept SPRAVEDLNOST v českém jazykovém obrazu světa studentů bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI w czeskim językowym obrazie świata wśród studentów bohemistyki]


Abstrakt

W artykule przedstawiono wstępne wyniki przeprowadzonych wśród studentów czeskich badań ankietowych nad wycinkiem językowego obrazu świata, dotyczącym pojęcia SPRAWIEDLIWOŚĆ. Zaprezentowane analizy stanowią część szeroko zakrojonych badań tego pojęcia w języku czeskim, realizowanych w ramach projektu EUROJOS.


Słowa kluczowe

językoznawstwo kognitywne; językowy obraz świata; język czeski; skojarzenie; konotacja; kulturem

Janovec L., Wildová Z.: PRÁCE v českém jazyce a jazykovém obrazu světa rodilých mluvčích češtiny. V: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 3: PRACA. Red. J. Bartmiński, M. Brzozowska, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 129—155.

Vaňková I.: Český pojem DOMOV ve světle jazykových, empirických a textových dat. V: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 1: DOM. Red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 123—148.

Vaňková I., Čurdová V.: Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů. „Didaktické studie“ 2014, č. 1, s. 66—78.

Vaňková I., Huleja J.: DOMOV v konceptualizaci českých vysokoškolských studentů (K empirickému výzkumu). V: Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych. Red. I. Bielińska-Gardziel, M. Brzozowska, B. Żywicka. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl 2017, s. 33—56.

Vaňková I., Vitkovskaya V.: HLAVA: profily, subprofily, konceptuální schemata (Český somatismus v částečném porovnání s ruštinou). „Didaktické studie“ 2014, č. 1, s. 79—88.

Vaňková I., Vodrážková V.: Svoboda v českém jazykovém obrazu světa. V: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 4: WOLNOŚĆ. Red. M. Abramowicz, J. Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 245—304.

Vežbickaâ A.: Ponimanie kuľtur čerez posredstvo klûčevyh slov. Přel. A.D. Šmelev. Âzyki slavânskoj kuľtury, Moskva 2001.


Opublikowane : 2021-12-21


JanovecL. (2021). Koncept SPRAVEDLNOST v českém jazykovém obrazu světa studentů bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI w czeskim językowym obrazie świata wśród studentów bohemistyki]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 137-148. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.09

Ladislav Janovec 
Technická univerzita v Liberci, Česká republika  Czechia
https://orcid.org/0000-0001-6303-1638
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).