(1)
JanovecL. Koncept SPRAVEDLNOST V českém Jazykovém Obrazu Světa Studentů Bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI W Czeskim Językowym Obrazie świata Wśród Studentów Bohemistyki]. ZTiPDJP 2021, 30, 137-148.