Geneza i okoliczności konfliktu G. Juliusza Cezara z L. Korneliuszem Sullą


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wczesnemu etapowi życia G. Juliusza Cezara — jego powiązaniom rodzinnym, nominacji na kapłana Jowisza i sojuszowi z obozem cynno-mariańskim. Analizowane są w nim także okoliczności i konsekwencje sporu, do jakiego doszło między Cezarem a L. Korneliuszem Sullą w początkowym okresie dyktatury sullańskiej.


Słowa kluczowe

Cezar; Sulla; proskrypcje; konflikt; dyktatura

Alexander M.C., Trials in the Late Roman Republic, Toronto 1990.

Badian E., Foreign Clientelae, Oxford 1958.

Badian E., From the Iulii to Caesar, w: A Companion to Julius Caesar, ed. M. Griffin, [Blackwell Publishing] 2009.

Baker G., Sulla the Fortunate, London 1927.

Balsdon J.P.V.D., Julius Caesar and Rome, London 1967.

Billows R.A., Julius Caesar: The Colossus of Rome, London—New York 2009.

Broughton T.R.S., The Elogia of Julius Caesar’s Father, „American Journal of Archaeology” 1948, 52, s. 323—330.

Broughton T.R.S., The Magistrates of the Roman Republic, vol. 2, New York 1952.

Canfora L., Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Roma—Bari 1999.

Canfora L., Proscrizioni e dissesto sociale nella repubblica Romana, „Klio” 1980, 62, s. 425—438.

Carcopino J., Jules César, Paris 1968.

Corey Brennan T., The Praetorship in the Roman Republic, vol. 2, Oxford 2000.

Crawford M., Roman Republican Coinage, vol. 1, Oxford 1974.

Deutsch M.E., The Women of Caesar’s Family, „The Classical Journal” 1918, 13, s. 502—514.

Drumann W., Groebe P., Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, Bd. 3, Leipzig 1906.

Frank T., The New Elogium of Julius Caesar’s Father, „The American Journal of Philology” 1937, 58, s. 90—93.

The Fragments of the Roman Historians, ed. T.J. Cornell, vol. 1, Oxford 2013.

Fündling J., Sulla, Darmstadt 2010.

Goldsworthy A., Caesar. Life of a Colossus, New Haven—London 2006.

Grant M., Julius Caesar, London 1969.

Grimal P., Miłość w Rzymie, przeł. J.R. Kaczyński, Warszawa 1990.

Gruen E., The Dolabellae and Sulla, „The American Journal of Philology” 1966, 87, s. 385—399.

Gruen E., The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley—Los Angeles—London 1974.

Henderson J., Sulla’s List: The First Proscription, „Parallax” 2003, 9, s. 39—47.

Hinard F., Les proscriptions de la Rome républicaine, Paris—Roma 1985.

Howorth H.H., The Rise of Gaius Julius Caesar, with an Account of His Early Friends, Enemies, and Rivals: Part I, „Transactions of the Royal Historical Society” 1907, 1, s. 33—97.

Lovano M., The Age of Cinna: Crucible of Late Republican Rome, Stuttgart 2002.

Kahn A.D., The Education of Julius Caesar. A Biography, a Reconstruction, New York 1986.

Kamm A., Julius Caesar. A Life, London—New York 2006.

Keaveney A., Sulla, Sulpicius and Caesar Strabo, „Latomus” 1979, 38, s. 451—460.

Keaveney A., Sulla. The Last Republican, London—Canberra 1982.

Keaveney A., Who were the Sullani?, „Klio” 1984, 66, s. 114—150.

Klebs E., Aurelia (248), w: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 2, Stuttgart 1896, szp. 2543.

Klebs E., Aurelius, w: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 2, Stuttgart 1896, szp. 2431.

Konrad C.F., Cotta off Mellaria and the Identities of Fufidius, „Classical Philology” 1989, 84, s. 119—129.

Korolenkov A.W. [Короленков A.B.], Сулла и Цезарь: противостояние, „Studia Historica” 2013, 13, s. 114—135.

Lanzani C., Lucio Cornelio Silla dittatore, Milano 1936.

Liubimova O.W., Taryverdieva S.E. [Любимова О.В., Таривердиева С.Э.], Конфликт Цезаря с Суллой: приключенческий роман, пропаганда или действительность?, „Studia Historica” 2015, 14, s. 66—97.

Le Bohec Y., Cezar, przeł. M. Kropiwnicka, Warszawa 2003.

Leone M., Il problema del flaminato di Cesare, w: Studi di storia antica offerti a Eugenio Manni, Rome 1973, s. 193—212.

Linderski J., Roman Questions II, Stuttgart 2007.

Liou Gille B., César, „flamen Dialis destinatus”, „Revue des Études Anciennes” 1999, 101, s. 433—459.

Madejski P., Sullańskie proskrypcje a zemsta w Rzymie, w: Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 239—247.

Meier C., Caesar, München 1986.

Münzer F., Cornelia (413), w: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Hlb. 7, Stuttgart 1900, szp. 1596.

Münzer F., Cornelius Phagita, w: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Hlb. 7, Stuttgart 1900, szp. 1419.

Münzer F., Iulia (541), w: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Hlb. 19, Stuttgart 1918, szp. 892.

Münzer F., Iulia (547), w: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Hlb. 19, Stuttgart 1918, szp. 894—895.

Münzer F., C. Marius (15), w: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Hlb. 28, Stuttgart 1930, szp. 1811—1817.

Pelling C., The First Biographers: Plutarch and Suetonius, w: A Companion to Julius Caesar, ed. M. Griffin, [Blackwell Publishing] 2009, s. 252—266.

Peter H., Die Quellen Plutarchs in den Biographieen der Römer, Halle 1895.

Pötscher W., Flamen Dialis, „Mnemosyne” 1968, 21, s. 215—239.

Rice Holmes T., The Roman Republic and the Founder of the Empire, vol. 1, Oxford 1923.

Ridley R.T., The Dictator’s Mistake: Caesar’s Escape from Sulla, „Historia” 2000, 49, s. 211—229.

Scheid J., Kapłan, w: Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, przeł. P. Bravo, Warszawa 1997.

Southern P., Caesar, [Tempus Publishing] 2001.

Sumner G.V., A Note on Julius Caesar’s Great Grandfather, „Classical Philology” 1976, 71, s. 341—344.

Syme R., Roman Revolution, Oxford 1939.

Tatum W.J., Always I am Caesar, [Blackwell Publishing] 2008.

Taylor L.R., Caesar and the Roman Nobility, „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 1942, 73, s. 1—24.

Taylor L.R., Caesar’s Early Career, „Classical Philology” 1941, 36, s. 113—132.

Towned G.B., C. Oppius on Julius Caesar, „The American Journal of Philology” 1987, 108, s. 325—342.

Walter G., Cezar, przeł. D. Wilanowska, Warszawa 1983.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-24


ŁadońT. (2021). Geneza i okoliczności konfliktu G. Juliusza Cezara z L. Korneliuszem Sullą. Wieki Stare I Nowe, 16(21), 7-22. https://doi.org/10.31261/WSN.2021.21.01

Tomasz Ładoń 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0481-0484
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).