Kilka uwag o postawie stronników Stanisława Leszczyńskiego w województwie lubelskim na sejmach i sejmikach okresu bezkrólewia i wojny o tron polski 1733—1734


Abstrakt

W artykule przedstawiono aktywność na sejmach i sejmikach szlachty województwa lubelskiego opowiadającej się po stronie Stanisława Leszczyńskiego. Badany okres obejmuje czas przedostatniego bezkrólewia oraz wojny o tron polski. Przeanalizowano proces zawiązania się w województwie lubelskim partykularnej konfederacji w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego w grudniu 1733 roku oraz udział przedstawicieli szlachty lubelskiej w zjeździe dzikowskim.


Słowa kluczowe

bezkrólewie; sejmiki; Stanisław Leszczyński; elekcja; wojna o tron polski; konfederacja; Felicjan Eleuteryn Gałęzowski; zjazd w Dzikowie

Askenazy S., Przedostatnie bezkrólewie, w: S. Askenazy, Dwa stulecia XVIII i XIX wiek. Badania i przyczynki, t. 1, Warszawa 1901, s. 1—174.

Boyé P., Stanislas Leszczynski et le troisième traité de Vienne, Nancy 1898.

Ciesielski T., Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733—1735. Wybrane aspekty. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2013, t. 25 (2), s. 81—117.

Dygdała J., Konfederacja krakowska Teodora Lubomirskiego z początków bezkrólewia 1733 roku a polityka Austrii wobec Rzeczypospolitej, w: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku, ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, s. 46—54.

Dygdała J., Pakta konwenta Augusta III (z zabiegów o pozyskanie polskiej opinii szlacheckiej), w: Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, t. 2, red. J. Dumanowski, Toruń 2003, s. 147—157.

Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, w: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. 1: Rok 1908/9, oprac. J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąsowicz, Lwów 1910.

Gerje V.J., Borba za Pol’skij prestoł v 1733 godu, Moskva 1862.

Hubert L., Adam na Mielesztynie i Czekarzewicach Tarło, wojewoda lubelski, „Biblioteka Warszawska” 1859.

Lisek A., Stanowisko szlachty województwa wołyńskiego wobec wydarzeń w Rzeczypospolitej w latach 1733—1736, „Rocznik Przemyski” 2009, t. 45, z. 4, s. 3—27.

Lisek A., Aktywność obozu stanisławowskiego w województwie sandomierskim w latach 1733—1736, w: Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski, Rzeszów 2012, s. 284—285.

Lisek A., Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733—1736, Kraków 2014.

Lisek A., Postulaty polityczne szlachty województwa mazowieckiego na sejmikach poselskich przed konwokacją 1733 roku, „Wieki Stare i Nowe” 2019, t. 14 (19), s. 143—161.

Niedziela R., Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta II Mocnego (1733—1736), Kraków 2005.

Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732—1734, wyd. J. Dygdała, Warszawa 2016.

Olszewski H., Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich (1697—1740), Warszawa 1961.

Panek A., Stanowisko szlachty lubelskiej i jej przywódców wobec wojny o tron polski (1733—1735), w: Polska — Saksonia w czasach Unii (1697—1763). Próba nowego spojrzenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 129—146.

Stanek W., Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku, Toruń 1991.

Staszewski J., August III Sas, Wrocław 1989.

Szklarska E., Kwestia wykluczenia cudzoziemca od tronu na sejmie konwokacyjnym 1733 r., w: Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, t. 2, red. J. Dumanowski, Toruń 2003, s. 560—573.

Truchim S., Konfederacja dzikowska, Poznań 1921.

Volumina Legum, t. 6, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860.

Z dziejów wojny o sukcesję polską. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734—1735, wyd. G. Glabisz, M. Zwierzykowski, Poznań 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-29


LisekA. (2021). Kilka uwag o postawie stronników Stanisława Leszczyńskiego w województwie lubelskim na sejmach i sejmikach okresu bezkrólewia i wojny o tron polski 1733—1734. Wieki Stare I Nowe, 16(21), 106-123. https://doi.org/10.31261/WSN.2021.21.07

Adam Lisek 
Polskie Towarzystwo Historyczne. Odział Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6403-6211
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).