Fenomen gościnności środkowoeuropejskiej w ujęciu historycznym


Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska gościnności rozpatrywanego w perspektywie historycznej. Rozważania pokazują, że tradycja gościnności w Europie Środkowej jest głęboko historycznie zakorzeniona i mocno związana z rozmaitymi procesami społeczno-politycznymi i gospodarczymi, które zachodziły w różnych epokach.


Słowa kluczowe

gościnność; staropolska gościnność; Europa Środkowa

A vendéglátás etikettje, w: Magyar néprajz, VIII Kötet. Társadalom, red. A. Paládi-Kovács, https://mek.oszk.hu/02100/02152/html/08/319.html (dostęp: 18.05.2020).

Brühl C., Fodrum, Gistum, Servitium Regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien, Köln 1968.

Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2: Wiek XVI—XVIII, Warszawa 1976.

Chodźko I., Obrazy litewskie, Kraków 2010.

Dubrovskij I.V., Gostepriimstvo, w: Slovar’ srednevekovoj kul’tury, red. A.Â. Gurevič, Moskva 2003.

Elìas N., Proces civìlìzacìï. Socìogenetičnì ì psihogenetičnì doslìdžennâ, perekl. O. Logvinenko, Kiïv 2003.

Èrben K., Nemcova B., Neruda Â., Bol’šoe sobranie predanij, skazok i mifov zapadnyh slavân, Moskva 2018.

Frazer J.G., Złota gałąź. Studia z magii i religii, Warszawa 2017.

Gołębiowski Ł., Domy i dwory. Przy tem opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łaźni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Warszawa 1830.

Łozińska M., W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2010.

Mal’dzìs A., Belarus’ u lûstèrku memuarnaj Lìtaratury xviii stagoddzâ: narysy bytu ì zvìčaâ, Mìnsk 1982.

Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X—XIII wiek, Poznań 2000.

Orman E., Krytyka sarmackiego ucztowania oparta na fragmentach tekstów literackich i piśmienniczych dawnych, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011, nr 1, s. 311—320.

Pisarek A., Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei, Katowice 2016.

Propp V.Â., Morfologiâ volšebnoj skazki, Moskva 2001.

Szynkiewicz S., Rodzina. Elementy systemu pokrewieństwa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka,Wrocław 1976.

Topolski J., Historia Polski, Poznań 2015.

Veber M., Protestantskaâ ètika i duh kapitalizma, Moskva 1990.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-29


UsatenkoI. (2021). Fenomen gościnności środkowoeuropejskiej w ujęciu historycznym. Wieki Stare I Nowe, 16(21), 124-132. https://doi.org/10.31261/WSN.2021.21.08

Ihor Usatenko 
Winnicka Akademia Kształcenia Ustawicznego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7719-3678
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).