Apologia sroki albo August i dziedzictwo optymatów [Rec. The Alternative Augustan Age, eds. Kit Morrell, Josiah Osgood, Kathryn Welch, New York 2019]


Abstrakt

Przedmiotem artykułu recenzyjnego jest praca zbiorowa The Alternative Augustan Age. Jej autorzy intencjonalnie nie koncentrują narracji na samym Auguście, zwracając uwagę m.in. na republikańską metrykę części inicjatyw cesarza. Te, w których zdawał się on podążać śladami wytyczonymi przez Sullę, Pompejusza i Katona Utyceńskiego, omówili K. Morrell i P. Hay. Choć nie wszystkie przywołane przez badaczy analogie znajdują równie solidne oparcie w źródłach, en masse rzucają interesujące światło na kwestię stosunku Augusta do tradycji republiki.


Słowa kluczowe

August; republika; L. Korneliusz Sulla; Gn. Pompejusz Wielki; M. Porcjusz Katon

Balsdon J.P.V.D., Sulla Felix, „The Journal of Roman Studies” 1951, 41, s. 1—10.

Breed B.W., Tua, Caesar, Aetas: Horace Ode 4.15 and the Augustan Age, „The American Journal of Philology” 2004, 125, s. 245—253.

Brunt P.A., Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate, „Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte” 1961, 10, s. 189—227.

Bucher G.S., Appian B.C. 2.24 and the Trial de ambitu of M. Aemilius Scaurus, „Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte” 1995, 44, s. 396—421.

The Cambridge Companion to the Age of Augustus, ed. K. Galinsky, Cambridge 2005.

Eck W., Augustus und seine Zeit, München 1998.

Eck W., The Age of Augustus, transl. D.L. Schneider, Malden 2007.

Eck W., La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d’une inscription récemment découverte, „Revue historique de droit français et étranger” 2013, 91, s. 199—213.

Flower H.I., Roman Republics, Princeton 2010.

Goodman P.J., Best of Emperors or Subtle Tyrant? Augustus the Ambivalent, w: Afterlives of Augustus AD 14—2014, ed. P.J. Goodman, Cambridge 2018, s. 1—31.

Gruen E.S., The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley 1974.

Keaveney A., Sulla and the Games of Hercules, „L’Antiquité Classique” 2005, 74, s. 217—223.

Keaveney A., Sulla. The Last Republican, London—New York 2005.

Kluczek A.A., L. Cornelius Sulla in the Roman Numismatic Tradition, w: Lucius Cornelius Sulla: history and tradition, eds. D. Słapek, I.A. Łuć, Lublin 2013, s. 141—157.

Kubiaczyk M.A., The Idea of the Golden Age and ludi saeculares in Ancient Rome, „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, 13, s. 393—401.

Kuttner A., Dynasty and the Empire in the Age of Augustus. The Case of Boscoreale Cups, Berkeley 1995.

Lintott A.W., The Romans in the Age of Augustus, Chichester 2010.

Millnor K., Gender, Domesticity and the Age of Augustus: Inventing Private Life, Oxford 2005.

Morrell K., Cato and the Courts in 54 B.C., „The Classical Quarterly” 2014, 64, s. 669—681.

Morrell K., Pompey, Cato, and the Governance of the Roman Empire, Oxford 2017.

Ogilvie R.M., The Roman and their Gods: in the Age of Augustus, London 1969.

Rehak P., Imperium and Cosmos. Augustus and the Northern Campus Martius, Madison 2006.

Ridley R.T., Pompey’s Commands in the 50’s: How Cumulative?, „Rheinisches Museum für Philologie” 1983, 126, s. 136—148.

Rogosz N., Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59—55, Katowice 2004.

Rotondi G., Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milano 1912.

Ruebel J.S., The Trial of Milo in 52 B.C. A Chronological Study, „Transactions of the American Philological Association” 1979, 109, s. 231—249.

Santangelo F., Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East, Leiden 2007.

Scott A.G., Augustus Age without Augustus?, „The Classical Review” 2020, 70, s. 449—451.

Sobczyk M., Przestępstwo korupcji wyborczej w republikańskim Rzymie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014, 66, s. 11—29.

Tempest K., Cicero. Politics and Persuasion in Ancient Rome, London 2011.

Watkins T.H., L. Munatius Plancus. Serving and Surviving in the Roman Revolution. London 2019.

Weinstock S., Divus Julius, Oxford 1971.

Zanker P., The Power of Images in the Age of Augustus, transl. A. Shapiro, Ann Arbor 1988.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


JurkowskiM. (2021). Apologia sroki albo August i dziedzictwo optymatów [Rec. The Alternative Augustan Age, eds. Kit Morrell, Josiah Osgood, Kathryn Welch, New York 2019]. Wieki Stare I Nowe, 16(21), 191-204. https://doi.org/10.31261/WSN.2021.21.12

Marek Jurkowski 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8005-5524
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).